Ogłoszenie rekrutacyjne z projektu NOMATEN - Adiunkt (postdoc)

Ogłoszenie rekrutacyjne z projektu NOMATEN - Adiunkt (postdoc)

Centrum Doskonałości NOMATEN zostało stworzone w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). Źródłem finansowania są połączone fundusze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Obecnie składa się z 5 grup badawczych. Dyrektorem Centrum Doskonałości jest prof. Mikko Alava. NOMATEN koncentruje się na badaniach i rozwoju nowatorskich materiałów wielofunkcyjnych do zastosowań przemysłowych i medycznych, w tym także na badaniach i rozwoju nowych radiofarmaceutyków.

Więcej informacji o rozwoju Centrum Doskonałości NOMATEN znajdziesz na stronie: http://nomaten.ncbj.gov.pl

Ambitnym celem, który sobie postawiliśmy jest stworzenie silnego zespołu złożonego zarówno ze światowej klasy badaczy, jak i młodych, zmotywowanych naukowców, którzy z pasją realizują swoje cele badawcze w zakresie opracowywania nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych do zwalczania chorób nowotworowych.

 

Grupa badawcza „Radiopharmaceutical”, kierowana przez dr hab. Marka Pruszyńskiego, zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie rozwoju nowych diagnostycznych i terapeutycznych radiofarmaceutyków do leczenia różnych rodzajów nowotworu. Zainteresowania naukowe Grupy koncentrują się zwłaszcza na badaniach nad opracowaniem nowatorskich radiofarmaceutyków molekularnych: począwszy od reaktorowej i cyklotronowej produkcji radionuklidów teranostycznych i ich radiochemicznej separacji od napromienionych tarcz; poprzez znakowanie radionuklidami różnych biomolekuł (np. przeciwciał monoklonalnych, ich fragmentów, a także peptydów); aż po przedkliniczną ocenę in vitro i in vivo otrzymanych związków, wykazującą ich potencjał diagnostyczny lub skuteczność terapeutyczną.

 

Poszukujemy 3 pracowników posiadających stopień doktora, prowadzących prace badawcze w zakresie rozwoju nowatorskich radiofarmaceutyków do leczenia nowotworów.

 

Wymagania:

- stopień doktora w dziedzinie chemii, biologii, biotechnologii lub pokrewnej;

- udokumentowany dorobek naukowy w postaci recenzowanych publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej;

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca sprawną komunikację oraz przygotowywanie artykułów naukowych;

- silna motywacja do pracy naukowej i przyswajania nowej wiedzy oraz umiejętności technicznych;

- dobre zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w międzynarodowym zespole naukowym, zarówno niezależnie jak i w grupie.

Mile widziane doświadczenie w zakresie:

- przyłączania różnych związków do biomolekuł;

- metod analitycznych (np. dializa, HPLC);

- hodowli i badań komórkowych (np. oznaczanie toksyczności związków, praca z cytometrem przepływowym, praca z mikroskopem fluorescencyjnym lub konfokalnym);

- pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi.

 

Opis zadań:

- udział w pracach eksperymentalnych prowadzonych w Grupie Badawczej NOMATEN związanych z badaniami nad rozwojem radiofarmaceutyków diagnostycznych i terapeutycznych opartych na biomolekułach oddziałujących receptorowo lub nanocząstkach jako nośnikach dla różnych radionuklidów;

- opracowywanie nowych metod trwałego przyłączania radionuklidów do biomolekuł za pośrednictwem ligandów chelatujących, grup prostetycznych lub nanocząstek;

- prowadzenie badań komórkowych in vitro oraz obrazowania in vivo lub biodystrybucji narządowej;

- opieka nad prowadzonymi pracami doktorskimi i magisterskimi;

- pisanie projektów, raportów, publikacji i doniesień konferencyjnych.

 

Miejsce pracy:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, Polska
(Przedmieścia Warszawy, sprawnie działający i bezpłatny transport zakładowy zapewniający dojazd do/z Świerku).

Wynagrodzenie:

11,250 - 15,000 PLN miesięczne brutto (wynagrodzenie zależne od posiadanych kompetencji i doświadczenia, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz premii projektowej);

Oferujemy:

Umowę o pracę na okres 2 lat, z możliwością przedłużenia po pozytywnej ocenie.

Współpracę w ramach sieci międzynarodowych instytucji badawczych oraz firm komercyjnych Możliwość korzystania z potencjału badawczego trzech partnerów konsorcjum NOMATEN:
NCBJ (Polska), CEA (Francja) oraz VTT (Finlandia).

Możliwość uczestniczenia w konferencjach i międzynarodowej współpracy, atrakcyjne warunki pracy, pracę zespołową, możliwość łączenia życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy.

Wsparcie w procesie przeniesienia do Polski i rozpoczęcia pracy w polskiej instytucji naukowej zapewnione przez zespół specjalistów z zakresu polskich przepisów prawa pracy, legalizacji pobytu oraz rozliczeń finansowych.

Wymagane dokumenty:

ü   

list motywacyjny zawierający informację o spełnianiu wymagań wraz z uzasadnieniem
(1 strona),

ü   

CV wraz z wykazem publikacji,

ü   

opis najważniejszych osiągnięć i perspektyw naukowych (max. 2 strony),

ü   

dwa listy referencyjne, stworzone na wniosek kandydata i przygotowane przez autorów listów przed upływem terminu składania dokumentów,

ü   

w ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kontakt: dr hab. Marek Pruszyński, Lider Grupy Badawczej (marek.pruszynski@ncbj.gov.pl)

Termin nadsyłania dokumentów: 30 czerwca 2021 r.

Dokumenty prosimy przesłać w języku angielskim na adres: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl.

Planowany początek zatrudnienia: 1 września 2021 r.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja w NOMATEN jest oparta o zasady OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).

Kandydaci mogą zostać poproszeni o uzupełnienie dokumentacji. W pierwszym etapie selekcji zostanie przygotowana krótka lista kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

1.       Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są:

a. Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Sołtana 7,

b. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie (02-611), przy ul. I. Krasickiego 20/22.

2.       Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem

a.       Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock

b.       iod@ncbj,gov.pl

3.       Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NCBJ.

4.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu oraz w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników NCBJ na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.       Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

6.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7.       W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez NCBJ nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

8.       W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia przez Panią / Pana zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, pozyskane od Pani / Pana dane będą usunięte nie później niż po upływie 12 lat (tj. nie dłużej niż do zakończeniu okresu trwałości projektu) od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko, co znajduje uzasadnienie w przepisach regulujących finansowanie projektu.

9.       Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NCBJ. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

10.     Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze MODUŁ PLUS (Nr MAB PLUS/2018/8) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 badania i innowacje.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857470

 

 

  

 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty