Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz form wtryskowych elementów obudowy generatora molibdenowo – technetowego (Mo/Tc) dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
19/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
08/12/2015

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:a) wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej na formy na bazie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej poszczególnych elementów obudowy generatora,b) wykonanie form wtryskowych elementów obudowy generatora molibdenowo - technetowego, na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt. a),c) wykonanie partii po 100 sztuk każdego elementu obudowy generatora z form wtryskowych, o których mowa w pkt. b), spełniających parametry określone w Załączniku A do SIWZ.Zamawiający uzna je za prawidłowo wykonane jeżeli:- zapewnią możliwość wielokrotnego montażu kompletu elementów w jedno prawidłowo funkcjonujące opakowanie,- zapięcia zatrzaskowe i połączenia gwintowe zapewnią możliwość usunięcia pojemnika z generatorem oraz demontażu elementów składowych opakowania bez jego uszkodzenia,- zapewnią możliwość wielokrotnego bezkolizyjnego umieszczania w tym opakowaniu pojemnika z generatorem. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące wykonawstwa form określone są w załączniku A do SIWZ wraz z dokumentacją techniczną poszczególnych elementów obudowy.   

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.