Kompleksowa obsługa prawna Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
29/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
18/11/2016

Zakres prac składających się na przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:1.doradztwo   prawne   w   sprawach   bieżących   związanych   w   działalnością Zamawiającego;sporządzanie opinii prawnych;2.przygotowywanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim:3.analizy złożonych przez Zamawiającego projektów umów, pism oraz projektów innych dokumentów;4.uczestnictwo i/lub reprezentacja Zamawiającego w negocjacjach  z partnerami handlowymi i innymi podmiotami Zamawiającego prowadzonymi w języku polskim i angielskimi;5.doradztwo prawne w sprawach korporacyjnych;6.współpraca z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze na rzecz Zamawiającego;7.reprezentowanie Zamawiającego w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych,8.doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej,9.windykację wierzytelności Zamawiającego,10.wykładnia przepisów  prawnych w sprawach dotyczących sytuacji Zamawiającego w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.