Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych typu P-15 KN do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat w ilości 12 000 sztuk.

Numer sprawy: 
22/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
18/07/2017

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych typu P-15 KN do produktów radioaktywnych Zamawiającego, w ilości 12 000 sztuk zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami.  Dokumentacja techniczna pojemników zamieszczono w Załączniku A do niniejszej SIWZ -  Specyfikacja Pojemników Osłonnych typu P-15 KN.  

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.