Nauka i Badania

Prace naukowo - badawcze prowadzone w OR POLATOM mają charakter poznawczy i aplikacyjny.


Tematyka badań naukowych: Badania w kierunku otrzymywania radiofarmaceutyków oraz substancji czynnych dla produktów leczniczych, które w połączeniu z izotopem promieniotwórczym pozwolą na uzyskanie efektu obrazowania zmian w organizmie chorego lub/i na ich leczenie. Synteza i modyfikacja cząsteczek biologicznie czynnych a także nano- i mikro-cząstek, jako nośników dla radioizotopów oraz innych sond zwiększających skuteczność diagnostyczną i terapeutyczną innowacyjnych produktów leczniczych (multimodality probes). Prowadzenie badań oceny przed-klinicznej, badań bezpieczeństwa stosowania leków i opracowywanie dokumentacji niezbędnej do dopuszczenia potencjalnych nowych leków do badań klinicznych. 


Badania naukowe prowadzone są w Zakładzie Badawczym oraz w Laboratorium Wzorców Radioaktywności (LWR)  i Laboratorium Kontroli Jakości (DA).


Nasze publikacje   Nasze projekty


Badaniom nad praktycznym wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych w różnych dziedzinach towarzyszą:


1. badania modelowe i projektowanie leków wykorzystujących mechanizmy receptorowe,
2. opracowywanie i wdrażanie do praktyki produkcyjnej metod otrzymywania radioizotopów o parametrach jakościowych odpowiednich do potencjalnych zastosowań medycznych (czystość radiochemiczna, aktywność właściwa, odpowiednia postać fizyko-chemiczna itp.) po napromieniowaniu neutronami w reaktorze jądrowym oraz metodami akceleratorowymi,
3. wykorzystanie nowoczesnych technik rozdzielczych do wydzielania radioizotopów odpowiednich do zastosowań medycznych i projektowanie generatorów radionuklidowych,
4. opracowywanie metod syntezy i metod oceny jakościowej substancji czynnych stosowanych w radiofarmaceutykach,
5. opracowywanie postaci farmaceutycznej leków,
6. opracowywanie nowych oraz dostosowywanie istniejących metod analitycznych i pomiarowych do zmieniających się wymagań i standardów europejskich w odniesieniu do badań    jakościowych radiofarmaceutyków, preparatów radiochemicznych i zamkniętych źródeł promieniowania wytwarzanych w naszym Ośrodku.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.