Ogłoszenie rekrutacyjne z projektu NOMATEN - Asystent (doktorant)

Ogłoszenie rekrutacyjne z projektu NOMATEN - Asystent (doktorant)

Centrum Doskonałości NOMATEN zostało stworzone w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). Źródłem finansowania są połączone fundusze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Obecnie składa się z 5 grup badawczych. Dyrektorem Centrum Doskonałości jest prof. Mikko Alava. NOMATEN koncentruje się na badaniach i rozwoju nowatorskich materiałów wielofunkcyjnych do zastosowań przemysłowych i medycznych, w tym także na badaniach i rozwoju nowych radiofarmaceutyków.

Więcej informacji o rozwoju Centrum Doskonałości NOMATEN znajdziesz na stronie: http://nomaten.ncbj.gov.pl

Ambitnym celem, który sobie postawiliśmy jest stworzenie silnego zespołu złożonego zarówno ze światowej klasy badaczy, jak i młodych, zmotywowanych naukowców, którzy z pasją realizują swoje cele badawcze w zakresie opracowywania nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych do zwalczania chorób nowotworowych.

Grupa badawcza „Radiopharmaceutical”, kierowana przez dr hab. Marka Pruszyńskiego, zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie rozwoju nowych diagnostycznych i terapeutycznych radiofarmaceutyków do leczenia różnych rodzajów nowotworu. Zainteresowania naukowe Grupy koncentrują się zwłaszcza na badaniach nad opracowaniem nowatorskich radiofarmaceutyków molekularnych: począwszy od reaktorowej i cyklotronowej produkcji radionuklidów teranostycznych i ich radiochemicznej separacji od napromienionych tarcz; poprzez znakowanie radionuklidami różnych biomolekuł (np. przeciwciał monoklonalnych, ich fragmentów, a także peptydów); aż po przedkliniczną ocenę in vitro i in vivo otrzymanych związków, wykazującą ich potencjał diagnostyczny lub skuteczność terapeutyczną.

Poszukujemy 3 pracowników posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny zainteresowanych prowadzeniem prac badawczych mających na celu uzyskanie stopnia doktora
w zakresie rozwoju nowatorskich radiofarmaceutyków do leczenia nowotworów.

Doktoranci będą zaangażowani w badania nad opracowywaniem nowych metod trwałego przyłączania medycznie użytecznych radionuklidów do biomolekuł (przeciwciał monoklonalnych lub ich fragmentów, peptydów i małych cząsteczek organicznych) za pomocą ligandów chelatujących, grup prostetycznych lub nanocząstek, np. micele, liposomy lub nieorganiczne/organiczne nanocząsteczki. Stosowane będą różne radionuklidy diagnostyczne (89Zr, 68Ga, 99mTc, 44Sc itp.) oraz terapeutyczne (90Y, 177Lu, 131I, 225Ac, 227Th itd.). Zsyntetyzowane radioznakowane związki będą oczyszczane z wykorzystaniem preparatywnych metod analitycznych, takich jak dializa, wysokosprawna chromatografia cieczowa z kolumnami wykluczenia mas lub odwróconych faz (SEC lub RP-HPLC) i inne. Biomolekuły znakowane radioaktywnie będą testowane in vitro pod kątem ich właściwości biologicznych, w tym immunoreaktywności, powinowactwa wiązania do receptora i swoistości na komórkach nowotworowych, testów cytotoksyczności (np. proliferacji, klonogennego, analizy pęknięć podwójnej nici DNA), hodowli komórek 3D itp. Planowane są badania obrazowania in vivo i biodystrybucji narządowej.

W czasie trwania zatrudnienia, doktoranci, muszą terminowo spełnić wszystkie wymagania określone w programie przygotowania doktoratu w danej dyscyplinie (tj. oceny, egzaminy, uczestniczenie w wykładach i inne aktywności).

Preferowane wykształcenie: chemia organiczna lub nieorganiczna, biologia, biotechnologia, farmacja lub pokrewne.

Miejsce pracy:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. (Przedmieścia Warszawy, sprawnie działający i bezpłatny transport zakładowy zapewniający dojazd do/z Świerku).

Wynagrodzenie:

7 000 PLN miesięczne brutto (wynagrodzenie zależne od posiadanych kompetencji i doświadczenia, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz premii projektowej);

Oferujemy:

Umowę o pracę na okres 2 lat, z możliwością przedłużenia po pozytywnej ocenie.

Współpracę w ramach sieci międzynarodowych instytucji badawczych oraz firm komercyjnych Możliwość korzystania z potencjału badawczego trzech partnerów konsorcjum NOMATEN:
NCBJ (Polska), CEA (Francja) and VTT (Finlandia).

Dla uczestników wspólnych badań naukowych z partnerami NOMATEN CEA (Francja) i VTT (Finlandia) program wizyt w instytucji współpracującej.

Możliwość uczestniczenia w konferencjach i międzynarodowej współpracy, atrakcyjne warunki pracy, pracę zespołową, możliwość łączenia życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy.

Wsparcie w procesie przeniesienia do Polskich i rozpoczęcia pracy w polskiej instytucji naukowej zapewnione przez zespół specjalistów z zakresu polskich przepisów prawa pracy, legalizacji pobytu oraz rozliczeń finansowych.

Wymagane dokumenty:

ü   

list motywacyjny zawierający informację o spełnianiu wymagań wraz z uzasadnieniem
(1 strona),

ü   

CV wraz z wykazem publikacji,

ü   

opis najważniejszych osiągnięć i perspektyw naukowych,

ü   

listę zawierającą dane kontaktowe dwóch osób mogących przedstawić rekomendacje (adres e-mail),

ü   

w ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kontakt: dr hab. Marek Pruszyński, Lider Grupy Badawczej (marek.pruszynski@ncbj.gov.pl)

Termin nadsyłania dokumentów: 30 czerwca 2021 r.

Dokumenty prosimy przesłać w języku angielskim na adres: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl.

Planowany początek zatrudnienia: 1 września 2021 r.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja w NOMATEN jest oparta o zasady OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).

Kandydaci mogą zostać poproszeni o uzupełnienie dokumentacji. W pierwszym etapie selekcji zostanie przygotowana krótka lista kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

1.       Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są:

a. Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Sołtana 7,

b. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie (02-611), przy ul. I. Krasickiego 20/22.

2.       Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem

a.       Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock

b.       iod@ncbj,gov.pl

3.       Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NCBJ.

4.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu oraz w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników NCBJ na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.       Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

6.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7.       W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez NCBJ nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

8.       W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia przez Panią / Pana zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, pozyskane od Pani / Pana dane będą usunięte nie później niż po upływie 12 lat (tj. nie dłużej niż do zakończeniu okresu trwałości projektu) od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko, co znajduje uzasadnienie w przepisach regulujących finansowanie projektu.

9.       Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NCBJ. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

10.     Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze MODUŁ PLUS (Nr MAB PLUS/2018/8) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 badania i innowacje.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.