Informacja o tematyce

Do zadań Laboratorium Wzorców Radioaktywności należy:

  • świadczenie usług w zakresie pomiarów aktywności roztworów i źródeł promieniotwórczych, pomiarów natężenia emisji powierzchniowej, badania czystości radionuklidowej oraz określania składu radionuklidowego dostarczonych substancji,
  • świadczenie usług w zakresie wzorcowania mierników aktywności,
  • kontrola jakości w zakresie pomiaru aktywności i czystości radionuklidowej źródeł i preparatów promieniotwórczych wytwarzanych w OR POLATOM,
  • utrzymanie Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów,
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie bezwzględnych i względnych metod pomiarów aktywności radionuklidów,
  • opracowywanie technologii wytwarzania wzorcowych źródeł promieniotwórczych.

Państwowy Wzorzec Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów

Prezes Głównego Urzędu Miar (GUM) w 1999 r. ustanowił, a Decyzją Nr UW 1/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. potwierdził ustanowienie w Polsce Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów (J.M.A.P.R.). Wzorzec jest przechowywany i stosowany w Laboratorium Wzorców Radioaktywności. Państwowy Wzorzec J. M. A. P. R. składa się z unikalnej aparatury pomiarowej o najwyższej jakości metrologicznej w Polsce, w której stosowane są bezwzględne koincydencyjne metody pomiaru aktywności promieniotwórczej. LWR przekazuje jednostkę miary aktywności promieniotwórczej użytkownikom źródeł i substancji promieniotwórczych w Polsce, dostarczając im roztwory i źródła wzorcowe oraz wykonując wzorcowania mierników aktywności promieniotwórczej. LWR uczestniczy jednocześnie w międzynarodowych kluczowych porównaniach pomiarów aktywności promieniotwórczej radionuklidów, umożliwiających powiązanie światowego systemu wzorców. Porównania te organizowane są przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag BIPM oraz Europejską Organizację Metrologiczną EURAMET. Laboratorium uczestniczy także w porównaniach w ramach Międzynarodowego Systemu Referencyjnego SIR.

Państwowy Wzorzec

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.