Dostawa aplikatorów do kapsułek do NCBJ OR POLATOM

Numer sprawy: 
25/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
22/09/2014

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa aplikatorów do kapsułek do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM”Dostawy będą odbywały się sukcesywnie w łącznej ilości 150 tys. kompletów (50 tys. sztuk w skali roku) przez okres 3 lat od daty podpisania umowy, w systemie zleceń jednostkowych, w terminach podyktowanych zapotrzebowaniem Zamawiającego i każdorazowo przez niego wskazywanych.Do każdej dostawy Wykonawca załączy atest na materiały użyte do produkcji aplikatorów. Szczegółowe specyfikacje techniczne zamawianych aplikatorów do kapsułek zawarte są w Załączniku A do SIWZ.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wyżej wymienionej, szacunkowo określonej ilości zamawianych aplikatorów do kapsułek, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.