Sukcesywna dostawa dla NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM fiolek do radiofarmaceutyków

Numer sprawy: 
28/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
22/09/2014

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  fiolek do radiofarmaceutyków ze szkła I klasy hydrolitycznej o parametrach zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznej określonymi w załączniku A do niniejszej SIWZ w okresie trzech lat od dnia podpisania umowy w ilości 1,2 mln sztuk po około 0,4mln sztuk w skali roku.Zamawiający zastrzega sobie prawodo niewykorzystaniawyżej wymienionej, szacunkowo określonej ilościzamawianych fiolek, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.