Laboratorium Wzorców Radioaktywności w Narodowym Centrum Badań Jądrowych Ośrodku Radioizotopów POLATOM w Świerku jest jedynym w kraju laboratorium wykonującym pomiary aktywności radionuklidów α-, β- i γ-promieniotwórczych metodami bezwzględnymi oraz wytwarzającym wzorcowe roztwory i źródła promieniotwórcze.

Od 1999 roku LWR jest depozytariuszem Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów ustanowionego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar na bazie opracowanych i stosowanych w laboratorium bezwzględnych układów pomiarowych.

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Potwierdzeniem kompetencji laboratorium jest akredytacja przyznana przez Polskie Centrum Akredytacji w 2008 roku i rozszerzona w kolejnych latach na wszystkie stosowane metody pomiarowe. 

Historia Laboratorium

Laboratorium rozpoczęło swoją działalność w 1957 roku, jako Zakład Metrologii istniejący w ramach Ośrodka Produkcji i Dystrybucji Izotopów (OPiDI) Instytutu Badań Jądrowych (IBJ) w Świerku. Pod kierunkiem prof. dr T. Radoszewskiego prowadzono w laboratorium prace naukowo – badawcze nad opracowaniem metod pomiarów aktywności preparatów i źródeł promieniotwórczych oraz zastosowaniem spektrometrii jądrowej do pomiarów czystości radionuklidowej izotopów promieniotwórczych wytwarzanych w Ośrodku. Opracowano bezwzględne metody pomiarowe i zbudowano unikalne układy do pomiaru aktywności promieniotwórczej radionuklidów, które umożliwiły wytwarzanie wzorców radionuklidowych różnych typów.

Po reorganizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów (OBRI) w latach 2002–2005 laboratorium, istniejące jako Zakład Metrologii Materiałów Promieniotwórczych (ZMMP), zostało przekształcone w Laboratorium Wzorców Radioaktywności (LWR).

Działalność międzynarodowa

Przedstawiciele LWR reprezentują OR POLATOM w międzynarodowych organizacjach związanych z metrologią promieniowania jonizującego:

  • w Sekcji II Komitetu Konsultacyjnego dla Promieniowania Jonizującego (CCRI) w Międzynarodowym Biurze Miar (BIPM) w Sevres we Francji,
  • w Międzynarodowym Komitecie Metrologii Radionuklidów (ICRM),
  • w europejskiej organizacji metrologicznej EURAMET.

LWR uczestniczy w międzynarodowych kluczowych porównaniach pomiarów aktywności promieniotwórczej radionuklidów, umożliwiających powiązanie światowego systemu wzorców. Porównania te organizowane są przez BIPM oraz Europejską Organizację Metrologiczną EURAMET. Laboratorium uczestniczy także w porównaniach w ramach Międzynarodowego Systemu Referencyjnego SIR. Dotychczas LWR brało udział w ponad 30 porównaniach międzynarodowych. Dane o kompetencjach pomiarowych i kalibracyjnych LWR znajdują się w bazie danych EURAMET. Laboratorium Wzorców Radioaktywności, posiadające Państwowy Wzorzec Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów, jest jednym z dwóch w Polsce laboratoriów desygnowanych (Designated Institute), które z definicji są odpowiedzialne za wzorce państwowe i związane z nimi pomiary, nie będące w gestii GUM.