Do zadań Laboratorium Wzorców Radioaktywności należy:

  • świadczenie usług w zakresie pomiarów aktywności roztworów i źródeł promieniotwórczych, pomiarów natężenia emisji powierzchniowej, badania czystości radionuklidowej oraz określania składu radionuklidowego dostarczonych substancji,
  • świadczenie usług w zakresie wzorcowania mierników aktywności,
  • kontrola jakości w zakresie pomiaru aktywności i czystości radionuklidowej źródeł i preparatów promieniotwórczych wytwarzanych w OR POLATOM,
  • utrzymanie Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów,
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie bezwzględnych i względnych metod pomiarów aktywności radionuklidów,
  • opracowywanie technologii wytwarzania źródeł promieniotwórczych.

Państwowy Wzorzec Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów

Prezes Głównego Urzędu Miar (GUM) w 1999 r. ustanowił, a Decyzją Nr UW 1/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. potwierdził ustanowienie w Polsce Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów (J.M.A.P.R.). Wzorzec jest przechowywany i stosowany w Laboratorium Wzorców Radioaktywności. Państwowy Wzorzec J. M. A. P. R. składa się z unikalnej aparatury pomiarowej o najwyższej jakości metrologicznej w Polsce, w której stosowane są bezwzględne koincydencyjne metody pomiaru aktywności promieniotwórczej. LWR przekazuje jednostkę miary aktywności promieniotwórczej użytkownikom źródeł i substancji promieniotwórczych w Polsce, dostarczając im roztwory i źródła promieniotwórcze oraz wykonując wzorcowania mierników aktywności promieniotwórczej. LWR uczestniczy jednocześnie w międzynarodowych kluczowych porównaniach pomiarów aktywności promieniotwórczej radionuklidów, umożliwiających powiązanie światowego systemu wzorców. Porównania te organizowane są przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag BIPM oraz Europejską Organizację Metrologiczną EURAMET. Laboratorium uczestniczy także w porównaniach w ramach Międzynarodowego Systemu Referencyjnego SIR.