Akredytacja

W LWR został wdrożony i jest utrzymywany system zarządzania zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Potwierdzeniem kompetencji technicznych Laboratorium jako laboratorium wzorcującego jest certyfikat akredytacji przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji w grudniu 2008 r. Akredytacja obejmuje swoim zakresem pomiary aktywności roztworów promieniotwórczych i stałych źródeł promieniotwórczych za pomocą układów Państwowego Wzorca J. M. A. P. R. i układów do względnych pomiarów aktywności oraz pomiarów stałych źródeł promieniotwórczych. Objęcie zakresem akredytacji także wzorcowania mierników aktywności z komorami jonizacyjnymi, które są wykorzystywane głównie w zakładach medycyny nuklearnej, czyni z LWR jedyne laboratorium wzorcujące w kraju, które spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2011, nr 51, poz. 265 z późn. zm.) w zakresie specjalistycznych testów mierników aktywności. Laboratorium wykonuje również pomiary powierzchniowej emisji promieniowania źródeł powierzchniowych, wykorzystywanych przez użytkowników mierników skażeń powierzchni.

Laboratorium Wzorców Radioaktywności jako akredytowane laboratorium wzorcujące (numer akredytacji AP 120) oferuje usługi w zakresie:

 • wzorcowania mierników do pomiaru aktywności promieniotwórczej radionuklidów,
 • pomiarów roztworów promieniotwórczych za pomocą bezwzględnych i względnych metod pomiarowych,
 • pomiarów źródeł promieniotwórczych pojedynczego radionuklidu do kontroli spektrometrów γ,
 • pomiarów źródeł promieniotwórczych do kontroli mierników aktywności,
 • pomiarów promieniotwórczych źródeł powierzchniowych do kontroli mierników skażeń powierzchni,
 • pomiarów roztworów i źródeł stałych multigamma.

Poza zakresem akredytacji LWR świadczy usługi:

 • analizy składu radioizotopowego oraz określenia aktywności α-, β- i γ-emiterów w dostarczonych materiałach,
 • pomiaru mocy dawki od aplikatorów oftalmicznych.

Zamówienia

Kluczowe etapy w procedurze zamawiania produktów i usług LWR przedstawiają się następująco:

 • wybór produktu lub usługi przez klienta,
 • przegląd zamówienia lub zapytania mający na celu ustalenie wszystkich istotnych wymagań dotyczących realizacji zamówienia,
 • przedstawienie oferty cenowej,
 • złożenie zamówienia przez klienta,
 • potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Laboratorium.
Zamówienia prosimy kierować do:Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Biuro Obsługi Klienta – Dział Krajowy
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
tel: 22 273 18 13 lub 22 273 18 14
fax: 22 779 73 81
e-mail: polatom@polatom.pl
lub bezpośrednio do Laboratorium:Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Laboratorium Wzorców Radioaktywności
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
tel: 22 273 19 42
fax: 22 718 03 50
e-mail: metrologia@polatom.pl

Czas realizacji

W przypadku większości zamówień czas realizacji wynosi 6-10 tygodni od przyjęcia zamówienia klienta. Czas ten może ulec wydłużeniu w zależności od dostępności określonych izotopów.

Gwarancja jakości wzorców promieniotwórczości

Właściwości wzorców mogą z czasem ulec pogorszeniu ze względu na szereg zjawisk fizyko-chemicznych. Przy użytkowaniu źródła zgodnie z przeznaczeniem i nie narażaniu go na uszkodzenia mechaniczne Laboratorium gwarantuje okres przydatności źródła do użytku w czasie dwa razy dłuższym od okresu półrozpadu dla radionuklidów krótkożyciowych (T½ < 1 rok) oraz w okresie 2 lat dla pozostałych radionuklidów.

UWAGA: Powyższe stwierdzenie nie neguje w wielu przypadkach znacznie dłuższego okresu przydatności wzorców. Po upływie wspomnianego wyżej okresu zaleca się przeprowadzenie ponownego wzorcowania źródła.

Świadectwa pomiaru

Wszystkie wzorce dostarczane są wraz ze świadectwem pomiaru zawierającym dokładne informacje na temat wykorzystanej metody pomiaru, zanieczyszczeń radionuklidowych (kiedy to stosowne) i niepewności pomiarowej. Na świadectwie znajdują się:

 • symbol radionuklidu,
 • wartość okresu półrozpadu,
 • wartość aktywności (lub emisji cząstek) i jej niepewność na datę referencyjną,
 • dane jądrowe dotyczące rozpadu danego radionuklidu.

UWAGA: W przypadku zlecenia ponownego pomiaru (rekalibracji) źródła wymagane jest dołączenie oryginalnego świadectwa. 

Świadectwa wzorcowania

Dla wszystkich wzorcowanych mierników aktywności wystawiane jest świadectwo wzorcowania zawierające dokładne informacje dotyczące zastosowanej metody wzorcowania i niepewności wzorcowania. Na świadectwie znajdują się:

 • symbol radionuklidu,
 • zgłaszający i miejsce wzorcowania,
 • rodzaj źródeł użytych do wzorcowania miernika, scharakteryzowanych przez opis: typu źródła (np. roztwór o określonej objętości) oraz geometrii pomiaru (np. penicylinówka płaskodenna, penicylinówka stożkowa, strzykawka itp.),
 • ustawienia dotychczasowe miernika i/lub ustawienia po wzorcowaniu (w zależności od typu miernika),
 • precyzja pomiaru aktywności,
 • w przypadku pomiaru 99mTc – zapis o liniowości miernika,
 • współczynnik wzorcowania miernika W wraz z niepewnością,
 • rozszerzoną niepewność pomiaru aktywności.

Pliki do pobrania