Praca

23/01/2020

Opis stanowiska:
• przygotowywanie i obsługa urządzeń produkcyjnych: boksów do przerobu substancji promieniotwórczych, komór rękawicowych, mierników aktywności radionuklidów, maszyny dozującej i kapslującej, liofilizatora, sterylizatora, itp.;
• praca w pomieszczeniach o podwyższonych klasach czystości;
• posługiwanie się manipulatorami w komorach osłonnych;
• przygotowywanie produktów wg opracowanych receptur;
• kontrola międzyoperacyjna parametrów procesowych i ich regulacja;

17/01/2020

Główne zadania:
• udział w pracach komisji zajmującej się przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami, określającymi procedury udzielania zamówień publicznych,
• prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
• opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

17/01/2020

Zakres obowiązków:
• nadzorowanie i weryfikacja decyzji / pozwoleń dotyczących odpadów oraz ich aktualizowanie zgodnie z zapotrzebowaniem;
• opracowywanie i aktualizacja instrukcji, zarządzeń i procedur, związanych z realizacją przepisów ochrony środowiska;
• prowadzenie dokumentacji z podległego obszaru oraz przygotowywanie sprawozdań i raportów;
• prowadzenie dokumentacji związanej z przekazaniem materiałów przeznaczonych do utylizacji (odpady chemiczne i biologiczne) wg procedury;

17/01/2020

Zakres obowiązków:
• obsługa administracyjna Sekretariatu Dyrektora;
• przygotowywanie i obsługa spotkań;
• obsługa wizyt gości;
• prowadzenie kalendarzy spotkań Dyrektora;
• rejestracja i dystrybucja dokumentów i korespondencji;
• przygotowywanie, ewidencjonowanie, rozprowadzanie i przechowywanie regulaminów, zarządzeń, poleceń służbowych, pism okólnych i podobnych dokumentów;
• obsługa centrali telefonicznej i urządzeń biurowych;
• nadzór nad stanem technicznym urządzeń biurowych;

13/01/2020

Opis stanowiska:

13/01/2020

Opis stanowiska:

02/01/2020

Opis stanowiska:

Praca w pionie technicznym NCBJ Ośrodka Radioizotopów „Polatom", która swoim zakresem obejmować będzie m.in.:
• przygotowywanie powierzchni elementów do lakierowania,
• lakierowanie konstrukcji metalowych (głównie stalowych),
• przygotowanie pojemników ołowianych do lakierowania,
• wykonywanie innych prac lakierniczych według bieżących potrzeb,
• wykonywanie różnorodnych prac ślusarskich,
• przygotowanie pojemników do dalszej obróbki mechanicznej.

02/01/2020

Opis stanowiska:

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty