Praca

17/02/2020

Opis stanowiska:
• dokonywanie zakupu materiałów, surowców i urządzeń na podstawie zleceń zakupu,
• przyjmowanie zleceń zakupu i ich rejestracja wg procedury,
• składanie zamówień i kontrola nad ilościową i jakościową realizacją dostaw,
• nadzór nad terminowością dostaw,
• negocjowanie warunków zakupu towarów,
• ocena i wybór dostawców wg procedury,
• prowadzenie procesów reklamacji zakupionych surowców i materiałów.

06/02/2020

Opis stanowiska:

• prowadzenie gospodarki magazynowej surowców i materiałów do produkcji zgodnej  z obowiązującymi procedurami,
• prowadzenie dokumentacji obrotów materiałowych,
• monitorowanie warunków przechowywania surowców i materiałów,
• przestrzeganie planów higieny pomieszczeń magazynowych.

Wymagania:

06/02/2020

Opis stanowiska:

• planowanie napromieniań w reaktorach jądrowych na potrzeby produkcji,
• prowadzenie analiz i monitorowanie bieżących możliwości napromieniań w reaktorach jądrowych,
• przygotowywanie materiałów tarczowych do napromieniań,
• realizacja prac wdrożeniowych,
• współpraca z odbiorcami zewnętrznymi w zakresie świadczenia usług napromieniania w reaktorach powierzonych materiałów.

Wymagania:

06/02/2020

Opis stanowiska:

05/02/2020

Opis stanowiska:

• nadzór nad istniejącymi systemami wentylacji i filtracji powietrza,
• opracowywanie dokumentacji technicznej istniejących instalacji wentylacyjnych,
• opracowywanie koncepcji nowych instalacji wentylacyjnych,
• opracowywanie dokumentacji oraz udział w pracach dotyczących monitoringu pomieszczeń czystych,
• przeprowadzanie kwalifikacji pomieszczeń czystych,
• przeprowadzanie monitoringu powietrza w pomieszczeniach czystych,
• opracowywanie dokumentacji walidacyjnej/kwalifikacyjnej.

05/02/2020

Opis stanowiska:

• nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym,
• przegląd i konserwacja krytycznych urządzeń/instalacji/systemów,
• nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową,
• opracowywanie instrukcji obsługi, przeglądów i konserwacji urządzeń/instalacji/systemów,
• precyzyjne wykonywanie detali na podstawie powierzonej dokumentacji technicznej i ich montaż w podzespoły,
• wykonywanie prac montażowych urządzeń/przyrządów dedykowanych dla linii produkcji preparatów zawierających izotopy promieniotwórcze.

23/01/2020

Opis stanowiska:
• przygotowywanie i obsługa urządzeń produkcyjnych: boksów do przerobu substancji promieniotwórczych, komór rękawicowych, mierników aktywności radionuklidów, maszyny dozującej i kapslującej, liofilizatora, sterylizatora, itp.;
• praca w pomieszczeniach o podwyższonych klasach czystości;
• posługiwanie się manipulatorami w komorach osłonnych;
• przygotowywanie produktów wg opracowanych receptur;
• kontrola międzyoperacyjna parametrów procesowych i ich regulacja;

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty