Prekursory

ItraPol (90Y)

prekursor radiofarmaceutyku

roztwór chlorku itru 90Y

SKU: PY-1 Kategorie: , ,

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Fiolka zawiera w określonym dniu i o określonym cza­sie 0,925–37 GBq itru (90Y) (odpowiada to 46–1840 nanogramom itru) w objętości od 0,010 ml do 2 ml w postaci chlorku itru w roztworze rozcieńczonego kwasu solnego.

Chlorek itru (90Y) powstaje w wyniku rozpadu strontu (90Sr). Itr-90 rozpada się do stabilnego cyrkonu (90Zr) emitując promieniowanie beta o maksymalnej energii 2,28 MeV. Okres półtrwania izotopu itru (90Y) wynosi 2,67 dnia (64,1 godzin).

Postać farmaceutyczna:

Prekursor radiofarmaceutyku, przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Substancje pomocnicze:
Kwas solny (stężony), woda do wstrzykiwań.
Czystość radionuklidowa:

90Sr ≤ 0,002% Pozostałe zanieczyszczenia γ ≤ 0,01%

Czystość chemiczna:

Cu, Zn, Co, Ni, Fe, Pb (pojedyncze zanieszczyszcenia ≤ 0,1 μg/GBq).

Wskazania do stosowania:

Produkt przeznaczony jest do znakowania produktów leczniczych, specjalnie opracowanych i dopuszczonych do stosowania w celu znakowania przy pomocy tego radionuklidu. Prekursor radiofarmaceutyku. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.

Dawkowanie i sposób podawania:

Ilość produktu leczniczego ItraPol niezbędnego do znakowania oraz dawka produktu leczniczego znakowanego itrem (90Y) i podawanego następnie pacjentowi zależą od rodzaju produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania oraz zamierzonego sposobu jego użycia.

Produkt leczniczy ItraPol przeznaczony jest do znakowania in vitro produktów leczniczych podawanych następnie pacjentowi określoną drogą podania.

Kalibracja:

3 dni od daty produkcji.

Okres ważności:

7 dni od daty produkcji.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Rodzaj i zawartość opakowania:

Bezbarwna fiolka ze szkła typu I o pojemności 2 ml zamknięta gumowym korkiem oraz zabezpieczona aluminiowym kapslem, w ołowianym pojemniku osłonowym. Wielkość opakowania: 1 fiolka.

W trakcie przechowywania produktu fiolka może ulec przebarwieniu na kolor żółto-brązowy, co spowodo­wane jest działaniem promieniowania jonizującego. Takie przebarwienia nie mają wpływu na jakość pro­duktu leczniczego.