SPECT - zestawy

MBrIDA (PoltechMBrIDA) – zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

 

zestaw do sporzadządzania preparatu radiofarmaceutycznego

SKU: MTcK-16 Kategorie: , ,

Opis

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-imi­nodioctan 20 mg.

Substancje pomocnicze:

Cyny(II) chlorek dwuwodny, azot.

Wskazania do stosowania:

Preparat 99mTc-MBrIDA jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki obrazowej i czynnościowej wątroby i dróg żółciowych.

Dawkowanie i sposób podawania:

99mTc-MBrIDA podaje się dożylnie po wyznako­waniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją znakowania.

Do znakowania jednej fiolki zestawu można użyć technetu-99m w 5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodu (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o aktywności 370–1500 MBq.

Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania u kilku (1–10) osób dorosłych.

Zalecana aktywność do przeprowadzenia jedne­go badania u osoby dorosłej mieści się w grani­cach od 111 do 185 MBq. Przy podwyższonym poziomie bilirubiny we krwi można jednak rozwa­żać podanie radiofarmaceutyku o większej aktywności.

Badanie scyntygraficzne można rozpocząć bezpo­średnio po podaniu dożylnym radiofarmaceutyku.

U małych dzieci (do 1 roku) minimalna dawka 20 MBq jest konieczna by otrzymać obraz odpowiedniej jakości.

W celu różnicowania żółtaczki u noworodków zaleca się podanie 37 MBq preparatu radiofarmaceutycznego 99mTc-MBrIDA w celu zapewnienia możliwości wykonania późnych scyntygramów (po 24 h).

Okres ważności:

1 rok od daty produkcji.

Stabilność wyznakowanego kompleksu Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 5 godzin od przygotowania, jeżeli jest przechowywany w temperaturze otoczenia poniżej 25ºC.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 2ºC ÷ 8ºC.

Rodzaj i zawartość opakowania:

3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.