Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Sodu nadtechnecjan (99mTc) do wstrzykiwań jest otrzymywany z generatora (99Mo/99mTc). Technet (99mTc) rozpada się emitując promieniowanie gamma o średniej energii 140 keV i okresie półtrwania 6,01 h do technetu (99Tc), który, ze względu na długi okres półtrwania wynoszący 2,13 x 105 lat, uważany jest za quasi stabilny. Generator radionuklidu zawierający izotop macierzysty 99Mo zaadsorbowany na kolumnie chromatograficznej dostarcza sodu nadtechnecjan (99mTc) do wstrzykiwań w postaci jałowego roztworu.  
Postać farmaceutyczna: Generator radionuklidu. Sodu nadtechnecjan (99mTc) roztwór: przezroczysty i bezbarwny.
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy stosowany wyłącznie do diagnostyki. Eluat otrzymywany z generatora (sodu nadtechnecjan (99mTc) roztwór do wstrzykiwań) jest stosowany do:
● znakowania zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków przeznaczonych do znakowania tym roztworem,
● scyntygrafii tarczycy: poprzez bezpośrednie obrazowanie oraz pomiar wychwytu związku przez tarczycę pozwala ocenić położenie, rozmiar, strukturę tkanki gruczołowej oraz funkcję narządu w przypadku chorób tarczycy,
● scyntygrafii gruczołów ślinowych: rozpoznanie przewlekłego zapalenia ślinianki (np.: Zespół Sjögrena) jak również ocena funkcji wydzielniczej tkanki gruczołowej oraz drożności przewodów wyprowadzających; kontrolowanie odpowiedzi na działania lecznicze (w szczególności terapia radiojodem),
● lokalizacji ektopowej błony śluzowej żołądka (uchyłek Meckela),
● scyntygrafii kanałów łzowych: ocena niedrożności kanałów łzowych oraz kontrolowanie odpowiedzi na działania lecznicze.
Okres ważności: Generator: 21 dni od daty produkcji.
Data kalibracji i termin ważności są podane na etykiecie. Eluat sodu nadtechnecjanu (99mTc): Powinien być zużyty w ciągu 12 godzin od jego elucji.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Fiolki do elucji: 1 rok.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Warunki przechowywania: Generator: Nie zamrażać.
Eluat: Warunki przechowywania produktu leczniczego po elucji patrz „Okres ważności”.
Fiolki ewakuowane: Nie wymagają specjalnych warunków przechowywania.
Pozostałe warunki przechowywania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów radioaktywnych.
Rodzaj i zawartość opakowania: Bezpośrednim opakowaniem eluatu z generatora radionuklidu jest fiolka szklana o pojemności 10 ml zamknięta korkiem z gumy zabezpieczonym kapslem aluminiowym, umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym.
Razem z generatorem dostarczane jest następujące wyposażenie:
● 16 fiolek zawierających 10 ml eluentu (9 mg/ml (0,9%) NaCl roztwór) i 16 fiolek ewakuowanych (fiolki na eluat).
pH eluatu: 5,5-7,5
Wydajność elucji: 90-110%
Załączniki: ChPL Poltechnet