Okres ważności: Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 6 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25°C.
Warunki przechowywania: Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.Data ważności jest podana na opakowaniu.Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 6 godzin w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Postać farmaceutyczna: Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Jedna fiolka zawiera:sodu dietylenotriaminopentaoctan jednowodny (DTPA) 13,25 mg.
Wykaz substancji pomocniczych: Cyny(II) chlorek dwuwodnySodu chlorekAzot
Rodzaj i zawartość opakowania: Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym 3 fiolki lub 6 fiolek
Wskazania do stosowania: Preparat 99mTc-DTPA jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym do obrazowania nerek (w scyntygrafii dynamicznej do oceny wartości GFR dla każdej z nerek i oceny zaburzeń w odpływie moczu) oraz do scyntygrafii i angioscyntygrafii mózgu.
Załączniki: ChPL – PoltechDTPA