Okres ważności: Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 5 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25OC.
Warunki przechowywania: Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.Data ważności jest podana na opakowaniu.Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 5 godzin w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Postać farmaceutyczna: Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Jedna fiolka zawiera:sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-iminodioctan  20 mg
Wykaz substancji pomocniczych: Cyny(II) chlorek dwuwodnyAzot
Rodzaj i zawartość opakowania: Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym 3 fiolki lub 6 fiolek.
Wskazania do stosowania: Preparat 99mTc-MBrIDA jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki schorzeń dróg żółciowych i różnicowania żółtaczek. Stosuje się go do obrazowania układu żółciowego, szczególnie przy obniżonej wydolności wątroby i wysokim poziomie bilirubiny. Scyntygrafię układu żółciowego można wykonać przy stężeniu bilirubiny nawet ponad 5 mg%.Stosuje się go przy diagnozowaniu żółtaczek, niedrożności dróg żółciowych, zaburzeń czynnościowych pęcherzyka żółciowego, zapaleniu dróg żółciowych, torbieli przewodów żółciowych i innych podobnych zmianach chorobowych wątroby i dróg żółciowych.Preparat może być użyty do wykrycia cholestazy wewnątrzwątrobowej i do odróżnienia jej od innych chorób wątroby i dróg żółciowych, które dotyczą niszczenia hepatocytów.
Załączniki: ChPL – PoltechMBrIDA