Okres ważności: Okres ważności zestawu wynosi 1 rok. Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 8 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25°C.
Warunki przechowywania: Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.Data ważności jest podana na opakowaniu.Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 8 godzin w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Postać farmaceutyczna: Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Jedna fiolka zawiera:kwas metylenodifosfonowy 5 mgw postaci sodu metylenodifosfonianu 6,25 mg.
Wykaz substancji pomocniczych: Cyny(II) chlorek dwuwodny  Kwas askorbowy Azot
Rodzaj i zawartość opakowania: Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym 3 fiolki lub 6 fiolek.
Wskazania do stosowania: Preparat 99mTc-MDP przeznaczony jest do obrazowania układu kostnego z wykorzystaniem promieniotwórczych właściwości technetu-99m oraz powinowactwa kwasu metylenodifosfonowego do kryształów hydroksyapatytu tworzących nieorganiczną strukturę tkanki kostnej.Wskazaniami do wykonania badania scyntygraficznego z użyciem 99mTc-MDP są:
● poszukiwanie ognisk przerzutów nowotworowych w układzie kostnym;
● obrazowanie zaburzeń metabolizmu kostnego w przebiegu guzów pierwotnych kości;
● obrazowanie zapaleń kości;
● obrazowanie zmian pourazowych;
● obrazowanie zmian w chorobach reumatycznych;
● obrazowanie zmian w martwicach aseptycznych;
● diagnostyka schorzeń tkanek miękkich np. myositis ossificans;
● badanie procesów naprawczych w uszkodzonej tkance kostnej.Stosowanie preparatu dla wyżej wymienionych wskazań pozwala  dokładnie określić lokalizację i rozległość zmian patologicznych.
Załączniki: ChPL – PoltechMDP