Okres ważności:  1 rok. Po rekonstytucji i wyznakowaniu: 4 godziny przechowywany w temperaturze poniżej 25°C.
Warunki przechowywania: Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). W czasie transportu dopuszcza się temperaturę do 35°C nie dłużej niż 5 dni.
Warunki przechowywania po wyznakowaniu – przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Postać farmaceutyczna:  Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.
Białe lub białawe liofilizaty.
Do wyznakowania roztworem nadtechnecjanu (99mTc).
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:  Fiolka I zawiera substancję czynną:
20 mikrogramów HYNIC-[D-Phe1,Tyr3-Oktreotyd] trifluorooctanu.
Zestaw nie zawiera radionuklidu.
Wykaz substancji pomocniczych: Fiolka I: N-[Tris(hydroksymetylo)metylo]glicyna (tricyna), Cyny (II) chlorek dwuwodny, Mannitol, Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), Kwas solny (do ustalenia pH), Azot
Fiolka II: Kwas etylenodiamino-N,N’-dioctowy (EDDA), Disodu fosforan dwunastowodny, Sodu wodorotlenek, Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), Kwas solny (do ustalenia pH), Azot.
Rodzaj i zawartość opakowania: Fiolki szklane (Typ I Ph. Eur.) o pojemności 10 mL zamknięte korkiem bromobutylowym i aluminiowym wieczkiem.
Wieczko Fiolki I jest niebieskie, a wieczko Fiolki II jest białe w celu odróżnienia fiolek podczas procedury rozpuszczania i znakowania.
Fiolki I i II zawierają składniki do sporządzania radiofarmaceutyku 99mTc-Tektrotyd. Każda z fiolek zawiera biały lub białawy liofilizat do sporządzania roztworu do iniekcji.
Fiolka I: substancja czynna: HYNIC-[D-Phe1,Tyr3-Oktreotyd] trifluorooctan, substancje pomocnicze: N-[Tris(hydroksymetylo)metylo]glicyna (tricyna), cyny (II) chlorek dwuwodny, mannitol, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), azot
Fiolka II: substancje pomocnicze: kwas etylenodiamino-N,N’-dioctowy (EDDA), disodu fosforan dwunastowodny, sodu wodorotlenek, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), azot
Wielkość opakowania: Zestaw: 1 fiolka I + 1 fiolka II.
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.
Po wyznakowaniu roztworem nadtechnecjanu (99mTc) sodu, roztwór 99mTc-Tektrotydu jest wskazany do stosowania u dorosłych wspomagająco w diagnostyce i leczeniu guzów neuroendokrynnych (NET) wykazujących ekspresję receptorów somatostatyny,  przez ułatwienie ich lokalizacji.
Guzy, które nie posiadają receptorów somatostatyny nie będą uwidocznione.
Załączniki: ChPL – Tektrotyd