Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Fiolka I zawiera substancję czynną: 20 mikrogramów HYNIC-[D-Phe1,Tyr3-Oktreotyd] trifluorooctanu. Zestaw nie zawiera radionuklidu
Postać farmaceutyczna: Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego. Białe lub białawe liofilizaty. Do wyznakowania roztworem nadtechnecjanu (99mTc).
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Po wyznakowaniu roztworem nadtechnecjanu (99mTc) sodu, roztwór 99mTc-Tektrotydu jest wskazany do stosowania u dorosłych wspomagająco w diagnostyce i leczeniu guzów neuroendokrynnych (NET) wykazujących ekspresję receptorów somatostatyny, przez ułatwienie ich lokalizacji. Guzy, które nie posiadają receptorów somatostatyny, nie będą uwidocznione.
Okres ważności: 1 rok. Po rekonstytucji i wyznakowaniu: 4 godziny przechowywany w temperaturze poniżej 25°C.
Warunki przechowywania: Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). W czasie transportu dopuszcza się temperaturę do 35°C nie dłużej niż 5 dni. Warunki przechowywania po wyznakowaniu, patrz punkt „Okres ważności”.
Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Rodzaj i zawartość opakowania: Fiolki szklane (Typ I Ph. Eur.) o pojemności 10 mL zamknięte korkiem bromobutylowym i aluminiowym wieczkiem. Wieczko Fiolki I jest niebieskie, a wieczko Fiolki II jest białe w celu odróżnienia fiolek podczas procedury rozpuszczania i znakowania. Fiolki I i II zawierają składniki do sporządzania radiofarmaceutyku 99mTc-Tektrotyd. Każda z fiolek zawiera biały lub białawy liofilizat do sporządzania roztworu do iniekcji.
Fiolka I: substancja czynna: HYNIC-[D-Phe1,Tyr3-Oktreotyd] trifluorooctan, substancje pomocnicze: N-[Tris(hydroksymetylo)metylo]glicyna (tricyna), cyny (II) chlorek dwuwodny, mannitol, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), azot.
Fiolka II: substancje pomocnicze: kwas etylenodiamino-N,N’-dioctowy (EDDA), disodu fosforan dwunastowodny, sodu wodorotlenek, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), azot. Wielkość opakowania: Zestaw: 1 fiolka I + 1 fiolka II.
Załączniki:  ChPL – Tektrotyd