Uslugi

Laboratorium Wzorców Radioaktywności - Oferta badawczo usługowa

Laboratorium kontroli jakości - Oferta badawczo usługowa

Zakład Badawczy - Oferta badawczo usługowa

 

OR POLATOM oferuje następujące usługi:

1. Import wybranych produktów i sprzętu w tym:

import radiofarmaceutyków, zestawów do diagnostyki in vitro, materiałów radioaktywnych, odczynników biochemicznych i chemicznych, materiałów biologicznych oraz produktów zakwalifikowanych jako towary podwójnego przeznaczenia, import sprzętu pomiarowego i osłonnego, wyposażenia dla zakładów medycyny nuklearnej.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

2. Spedycja :

Usługi spedycyjne, importowe i eksportowe, organizacja transportu lotniczego i drogowego materiałów promieniotwórczych specjalistyczny, licencjonowany transport drogowy substancji promieniotwórczych i materiałów rozszczepialnych w każdej postaci (materiały niebezpieczne w klasie 7 wg Konwencji Europejskiej ADR) na terenie kraju;

Przewozy drogowe innych materiałów niebezpiecznych (z wyłączeniem klasy 1), a także przewozy drogowe poza granice RP wymagają wcześniejszych uzgodnień lub zawarcie odrębnej umowy.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

 

3. dotyczące aparatury izotopowej w tym:

konserwacja, naprawa, certyfikacja pojemników defektoskopów, przeładunek zamkniętych źródeł promieniotwórczych,

usługi aktywacyjne – napromienianie materiałów tarczowych.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

instalowania, przeglądów i napraw urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz innych urządzeń, których zastosowanie w przemyśle i medycynie związane jest z wykorzystaniem nuklidów promieniotwórczych.

Prowadzonych przez wyspecjalizowany Zespół Instalatora Aparatury Izotopowej

KONTAKT: Kierownik Zespołu: mgr inż. Krzysztof Pleskot
tel: 022 718 0764; 607 570 648
e-mail: k.pleskot(at)polatom.pl oraz Biuro Obsługi Klienta

 

4. Pomiarowo – badawcze dotyczące:

badań kontroli jakości izotopowych preparatów medycznych, zestawów do znakowania technetem-99m oraz preparatów radiochemicznych,

pośrednictwa: w zakresie znakowania materiałów biologicznych i związków organicznych,

oczyszczania preparatów metodą HPLC i opracowań metod analitycznych.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

 

5. Serwisowo – pomiarowych dotyczących radioizotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej:

Laboratorium Wzorców Radioaktywności jako akredytowane laboratorium wzorcujące (numer akredytacji AP 120) oferuje usługi w zakresie:

  • wzorcowania mierników do pomiaru aktywności promieniotwórczej radionuklidów,
  • wzorcowania roztworów promieniotwórczych za pomocą bezwzględnych i względnych metod pomiarowych,
  • wzorcowania źródeł promieniotwórczych pojedynczego radionuklidu do kontroli spektrometrów γ,
  • wzorcowania źródeł promieniotwórczych do kontroli mierników aktywności,
  • wzorcowania promieniotwórczych źródeł powierzchniowych do kontroli mierników skażeń powierzchni,
  • wzorcowania roztworów i źródeł stałych multigamma.

Poza zakresem akredytacji LWR świadczy usługi:

  • analizy składu radioizotopowego oraz określenia aktywności α-, β- i γ-emiterów w dostarczonych materiałach,
  • pomiaru mocy dawki od aplikatorów oftalmicznych.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta,

Laboratorium Wzorców Radioaktywności

 

6. Usługi badawcze

OR – POLATOM oferuje współpracę badawczą w obszarze radiochemii, (niestandardowe znakowanie peptydów, białek, przeciwciał, mikrosfer), farmacji (opracowania metod wytwarzania substancji czynnej, opracowywanie metod kontroli jakości, analityka chemiczna, badania na liniach komórkowych, badania na zwierzętach), wytwarzania źródeł

 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty