Nasze portfolio zrealizowanych projektów obejmuje między innymi:

2018-2022
OPUS 13

Dozymetria promieniowania jonizującego pochodzącego od Y-90 mikrosfer stosowanych w radioembolizacji

Współpraca pomiędzy Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Wojskowym Instytutem Medycznym i Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) doprowadziła do opracowania technologii wytwarzania mikrosfer itrowych Y-90 przy zastosowaniu procesu zol-żel – badania fizyko-chemiczne i radiometryczne, otrzymanych mikrosfer itrowych Y-90, potwierdzają możliwość ich zastosowania w radioembolizacji guzów wątroby.

Kompleksowe modelowe badania rozkładu dawki promieniowania, pochodzącego od mikrosfer itrowych Y-90 stosowanych w radioembolizacji guzów wątroby obejmowały ocenę dawki pochłoniętej w tkance zmienionej chorobowo oraz w tkance zdrowej wątroby. Oddzielną część projektu stanowiły badania biodystrybucji w modelu zwierzęcym mikrosfer itrowych Y-90 otrzymanych techniką zol-żel prowadzone we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). Wyniki badań dokumentują zasadność podjęcia dalszych prac nad zastosowaniem nowego rodzaju mikrosfer itrowych Y-90 w leczeniu guzów wątroby.


Projekt realizowany w okresie: 2010.02.22 - 2022.08.21
Wartość dofinansowania: 431 100,00 PLN

2015-2021
OPUS 10

Badania przedkliniczne in vitro i in vivo nanozeolitu NA funkcjonalizowanego przeciwciałami anty-PSMA i znakowanego radioizotopem radu, jako potencjalnego związku dla celowanej terapii raka stercza

Głównym celem projektu były przedkliniczne badania in vitro i in vivo nowego związku – nanozeolitu NaA funkcjonalizowanego przeciwciałami anty-PSMA i znakowanego emiterem promieniowania α–radem 223 (223Ra) - jako potencjalnego radiofarmaceutyku dla celowanej terapii raka stercza. Osiągnięcia będące rezultatem projektu będą stanowiły istotny wkład w rozwój chemii jądrowej i radiacyjnej, a szczególnie dotyczących metod syntezy nowych związków, opartych na nanomateriałach znakowanych radionuklidami. Uzyskane rezultaty będą miały również istotny wkład w rozwój toksykologii nanomateriałów oraz radionuklidu 223Ra. Projekt realizowany w konsorcjum.


Projekt realizowany w okresie: 2015.06.01 - 2021.03.07
Wartość dofinansowania: 166 200,00 PLN

2017-2020
MultiSom (Innomed)

Wielowariantowe formulacje peptydu DOTATATE jako prekursora do otrzymywania radiofarmaceutyków

Opracowane w ramach projektu i wdrożone różne formulacje farmaceutyczne peptydu DOTATATE (4 produkty), zwiększają pacjentom onkologicznym dostępność do nowoczesnej diagnostyki i terapii guzów neuroendokrynnych. Pacjentom daje to możliwość dostępu do nowoczesnej, spersonalizowanej formy terapii, która w założeniu będzie skuteczniejsza od terapii dotychczas standardowo stosowanej. Z uwagi na oczekiwane wydłużenie przeżycia całkowitego, a także wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby oraz poprawę jakości życia pacjentów oczekiwany jest pozytywny wpływ społeczny diagnostyki i leczenia z zastosowaniem peptydu DOTA-TATE i jego formulacji farmaceutycznych.


Projekt realizowany w okresie: 2017.04.01 - 2020.03.31
Wartość dofinansowania: 2 293 216,26 PLN

2013-2018
GRAN-T-MTC (TRANSCAN)

 

Pierwsza faza badania klinicznego z zastosowaniem nowego peptydowego analogu dla receptora CCK-2/gastryna dla zindywidualizowanej diagnostyki i terapii u pacjentów z wznową raka rdzeniastego tarczycy lub jego rozsiewem

Celem projektu było ustanowienie współpracy międzynarodowej w innowacyjnej dziedzinie celowanej terapii radionuklidowej aby dokonać oceny przydatności klinicznej wyselekcjonowanego nowego ligandu CP04 znakowanego 111In, jako radiofarmaceutyku wiążącego się z receptorami CCK-2/gastryny. Projekt wykorzystywał możliwości badawcze partnerów z Austrii, Grecji, Polski, Włoch, Słowenii i Niemiec. Wszyscy partnerzy posiadają duże doświadczenie i byli dobrze przygotowani do realizacji zadań projektu. Wyniki badań oceny bezpieczeństwa stosowania znacznika 111In-CP04 u chorych ze wznową raka rdzeniastego tarczycy lub jego rozsiewem oraz wyniki badań obrazowych prowadzone przez partnerów klinicznych projektu GRAN-T-MTC zachęcają do kontynuowania badań klinicznych już pod kątem skuteczności terapeutycznej, np. po wyznakowaniu peptydu CP04 izotopem promieniotwórczym emitującym promieniowanie beta, takim jak np. 177Lu. Partnerzy projektu przewidują występowanie o środki finansowe na kontynuowanie badań w ramach grantów badawczych.


Projekt realizowany w okresie: 2013.06.01 - 2018.08.31
Wartość dofinansowania: 1 120 220,00 PLN

2015-2018
BIOTECHNET

Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystujący molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej

Głównym celem projektu było zaprojektowanie, skonstruowanie i zweryfikowanie funkcjonalności nowatorskiego generatora, zgromadzenie informacji związanych z jakościową i ilościową analizą chemicznych, radiochemicznych i radionuklidowych zanieczyszczeń, które może zawierać finalny produkt (eluat zawierający 99mTc) oraz przeprowadzenie badań dla zestawów farmaceutycznych, by spełniły one standardy Farmakopei Polskiej i Europejskiej. Projekt realizowany w konsorcjum.


Projekt realizowany w okresie: 2015.06.01 - 2018.05.31
Wartość dofinansowania: 3 822 227,00 PLN