Kompleksowa obsługa prawna Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
29/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
18/11/2016

Zakres prac składających się na przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:1.doradztwo   prawne   w   sprawach   bieżących   związanych   w   działalnością Zamawiającego;sporządzanie opinii prawnych;2.przygotowywanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim:3.analizy złożonych przez Zamawiającego projektów umów, pism oraz projektów innych dokumentów;4.uczestnictwo i/lub reprezentacja Zamawiającego w negocjacjach  z partnerami handlowymi i innymi podmiotami Zamawiającego prowadzonymi w języku polskim i angielskimi;5.doradztwo prawne w sprawach korporacyjnych;6.współpraca z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze na rzecz Zamawiającego;7.reprezentowanie Zamawiającego w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych,8.doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej,9.windykację wierzytelności Zamawiającego,10.wykładnia przepisów  prawnych w sprawach dotyczących sytuacji Zamawiającego w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty