Realizacja inwestycji p.n.: Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie - CERAD, dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
11/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
21/04/2017

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach niniejszego zamówienia publicznego polega na realizacji obiektu pod nazwą CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie w wyniku udziału Zamawiającego w konkursie prowadzonym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty