Sukcesywna dostawa dla NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM fiolek do radiofarmaceutyków

Numer sprawy: 
33/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
17/10/2014

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  fiolek do radiofarmaceutyków ze szkła I klasy hydrolitycznej o parametrach zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznej określonymi w załączniku A do SIWZ w okresie trzech lat od dnia podpisania umowy w ilości 1,2 mln sztuk po około 0,4mln sztuk w skali roku. Zamawiający zastrzega sobie prawodo niewykorzystaniawyżej wymienionej, szacunkowo określonej ilościzamawianych fiolek, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty