Prace naukowo – badawcze prowadzone w OR POLATOM mają charakter poznawczy i aplikacyjny.


Tematyka badań naukowych: Badania w kierunku otrzymywania radiofarmaceutyków oraz substancji czynnych dla produktów leczniczych, które w połączeniu z izotopem promieniotwórczym pozwolą na uzyskanie efektu obrazowania zmian w organizmie chorego lub/i na ich leczenie. Synteza i modyfikacja cząsteczek biologicznie czynnych a także nano- i mikro-cząstek, jako nośników dla radioizotopów oraz innych sond zwiększających skuteczność diagnostyczną i terapeutyczną innowacyjnych produktów leczniczych (multimodality probes). Prowadzenie badań oceny przed-klinicznej, badań bezpieczeństwa stosowania leków i opracowywanie dokumentacji niezbędnej do dopuszczenia potencjalnych nowych leków do badań klinicznych. 


Badania naukowe prowadzone są w Zakładzie Badawczym oraz w Laboratorium Wzorców Radioaktywności (LWR)  i Laboratorium Kontroli Jakości (DA).


Nasze publikacje   Nasze projekty


Badaniom nad praktycznym wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych w różnych dziedzinach towarzyszą:


  1. badania modelowe i projektowanie leków wykorzystujących mechanizmy receptorowe,
  2. opracowywanie i wdrażanie do praktyki produkcyjnej metod otrzymywania radioizotopów o parametrach jakościowych odpowiednich do potencjalnych zastosowań medycznych (czystość radiochemiczna, aktywność właściwa, odpowiednia postać fizyko-chemiczna itp.) po napromieniowaniu neutronami w reaktorze jądrowym oraz metodami akceleratorowymi,
  3. wykorzystanie nowoczesnych technik rozdzielczych do wydzielania radioizotopów odpowiednich do zastosowań medycznych i projektowanie generatorów radionuklidowych,
  4. opracowywanie metod syntezy i metod oceny jakościowej substancji czynnych stosowanych w radiofarmaceutykach,
  5. opracowywanie postaci farmaceutycznej leków,
  6. opracowywanie nowych oraz dostosowywanie istniejących metod analitycznych i pomiarowych do zmieniających się wymagań i standardów europejskich w odniesieniu do badań    jakościowych radiofarmaceutyków, preparatów radiochemicznych i zamkniętych źródeł promieniowania wytwarzanych w naszym Ośrodku.