PRISMAP - Europejski program izotopów medycznych: Produkcja izotopów o wysokiej czystości metodą separacji mas

PRISMAP to europejski program badań nad radionuklidami (izotopami promieniotwórczymi) o wysokiej czystości otrzymywanymi innowacyjną techniką separacji mas. W skład   konsorcjum wchodzą kluczowe europejskie ośrodki dysponujące źródłami neutronów, wyposażeniem do separacji masowej izotopów oraz akceleratorami i cyklotronami o dużej mocy, a także wiodące biomedyczne instytuty badawcze oraz instytucje opieki zdrowotnej zainteresowane aktywnym wdrażaniem nowych radionuklidów do diagnostyki i praktyki leczniczej. 

PRISMAP będzie stanowił węzeł komunikacyjny dla społeczności użytkowników rozproszonej pomiędzy uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, przemysłem i szpitalami, w podobny sposób, w jaki w USA National Isotope Development Center, wspierane przez Departament Energii (DOE), zapewniło dostęp do nowych radionuklidów swoim użytkownikom. PRISMAP skupia 23 partnerów z 13 krajów europejskich, jedno Europejskie Laboratorium Badawcze i organizację międzynarodową. Program PRISMAP jest wspierany przez wiodące stowarzyszenia i instytucje, takie jak Europejskie Stowarzyszenie Medycyny Nuklearnej (EANM) i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

Głównym celem PRISMAP jest umożliwienie nowo powstającym Europejskim infrastruktorom badawczym korzystania z radionuklidów o wysokiej czystości do celów medycznych. PRISMAP stanowić będzie punkt dostępu o jednolitych zasadach korzystania przez wszystkich naukowców, niezależnie czy będzie to MŚP, firmy farmaceutyczne, ośrodki jądrowe, szpitale czy uniwersytety. Oferta PRISMAP obejmie nowe techniki wytwarzania izotopów promieniotwórczych zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi i poszerzy zakres ich dostaw nawet do odległych laboratoriów europejskich. Dążeniem PRISMAP jest zmiana dotychczasowego paradygmatu i zwiększenie skali wczesnych badań klinicznych nowych radiofarmaceutyków nakierowanych na schorzenia nowotworowe, które są jedną z głównych grup schorzeń Europie – w nowoczesnej koncepcji leczenia teranostycznego i medycyny spersonalizowanej. W ten sposób PRISMAP zamierza wykreować w Europie nowe złote wzorce korzystania z radionuklidów i przyczynić się do zwiększenia zainteresowania ze strony przemysłu farmaceutycznego, a w konsekwencji lepszej opieki zdrowotnej i poprawy życia naszych obywateli.

Cele projektu:

  • Zapewnienie dostępu do nowych radionuklidów do badań medycznych i ustanowienie dla nich nowych standardów jakościowych;
  • Utworzenie jednolitego dostępu i komunikacji dla nowo powstających społeczności badawczych;
  • Zwiększenie przejrzystości wymagań prawnych w celu usprawnienia badań nad nowymi  radiofarmaceutykami;
  • Charakterystyka nowych radionuklidów pod względem danych fizycznych i skuteczności biologicznej;
  • Zapewnienie zrównoważonego rozwoju PRISMAP w perspektywie długoterminowej.

Warto zauważyć, że w centrum uwagi PRISMAP są schorzenia nowotworowe stanowiące poważne wyzwanie społeczne, co zostało niedawno potwierdzone w Europejskim planie walki z rakiem (Europe’s Beating Cancer Plan).

Czym jest projekt PRISMAP?

Jak aplikować?

Placówki i usługi:

POLATOM / PRISMAP:

Termin realizacji projektu:

2021.05.01 – 2025.05.01
74%

Źródło dofinansowania:

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 101008571 (PRISMAP – Europejski program radionuklidów medycznych).

Kwota dotacji :

4 995 257,50 EUR

Dotacja dla OR POLATOM (NCBJ):

321 125,00 EUR

Rola OR POLATOM (NCBJ) w projekcie:

Partner

Kierownik projektu:

prof. dr hab. inż. Renata Mikołajczak

Oficjalna strona projektu: