SPECT - kits

DTPA (PoltechDTPA) – for radiopharmaceutical preparation

 

zestaw do sporzadządzania preparatu radiofarmaceutycznego

SKU: MTcK-4 Categories: , ,

Description

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Sodu dietylenotriaminopentaoctan jednowodny (DTPA) 13,25 mg.

Substancje pomocnicze:

Cyny(II) chlorek dwuwodny, sodu chlorek, azot.

Wskazania do stosowania:

Preparat 99mTc-DTPA jest produktem radiofarma­ceutycznym przeznaczonym do:

      • obrazowania nerek (w scyntygrafii dynamicz­nej do oceny wartości GFR dla każdej z nerek i oceny zaburzeń w odpływie moczu), badanie GFR z próbek osocza,
      • scyntygrafii i angioscyntygrafii mózgu.
Dawkowanie i sposób podawania:

99mTc-DTPA podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją znakowania.

Do znakowania jednej fiolki zestawu należy użyć 5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodu (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o aktywności 740–1500 MBq. Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania u kilku osób dorosłych.

Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej przy badaniu nerek mieści się w granicach 74–370 MBq, a przy badaniu mózgu 370–555 MBq.

Renoscyntygrafia z oceną GFR. Scyntygrafię dynamiczną należy rozpocząć natychmiast po wstrzyknięciu. Optymalne obrazy statyczne uzy­skuje się 1h po wstrzyknięciu.

Angioscyntygrafia mózgu. Scyntygrafię dy­namiczną należy rozpocząć natychmiast po wstrzyknięciu. Obrazy statyczne uzyskuje się 1h, i w razie potrzeby, kilka godzin po wstrzyknięciu.

Okres ważności:

1 rok od daty produkcji.

Stabilność wyznakowanego kompleksu

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 6 godzin od przygotowania jeżeli jest przechowywany w temperaturze otoczenia poniżej 25ºC.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 2ºC ÷ 8ºC.

Rodzaj i zawartość opakowania:

3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.