2022

 • W maju 2022 roku w czasie XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej w Białymstoku grupa naukowców z OR POLATOM odebrała nagrodę czasopisma Nuclear Medicine Review za publikację pt. „Improved procedures of Sc(OH)3 precipitation and UTEVA extraction for 44Sc separation”, która znalazła się wśród pięciu najczęściej cytowanych publikacji czasopisma w latach 2017-2021.
 • W maju 2022 roku w czasie XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej w Białymstoku wieloletni dyrektor handlowy OR POLATOM Krzysztof Bańko otrzymał honorowe członkostwo w PTMN w uznaniu wkładu w działalność Towarzystwa.

2021

 • W sierpniu 2021 roku dr hab. inż. Renata Mikołajczak, profesor Narodowego Centrum Badań Jądrowych, pełniąca funkcję Pełnomocnika Dyrektora OR POLATOM ds. Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, po pozytywnej rekomendacji Rady Doskonałości Naukowej otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

2020

 • W czerwcu 2020, dr hab. inż. Renata Mikołajczak, prof. NCBJ, powierzono w Komitecie Farmakopei Europejskiej kierownictwo grupą roboczą zajmującą się opracowywaniem monografii dla prekursorów radiofarmaceutyków, Precursors for Radiopharmaceutical Preparations (PRP Working Party).

 • W marcu 2020, projekt pt. „Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90Y-DOTATATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych, DuoNen” otrzymał ponad 16 mln zł wsparcia, na realizację badań.

2019

 • Praca doktorska Justyny Pijarowskiej-Kruszyna p.t. „Innowacyjna metoda syntezy radiofarmaceutyku do obrazowania transportera dopaminy (DAT) w technice Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET)“ zajęła II miejsce w konkursie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, PTN 2019, na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką.

2018

 • The SNMMI 2018 International Best Abstract Award for Poland, presented to Renata Mikolajczak for
  – “Cyclotron production of Sc-44 from natural calcium”, R. Mikołajczak, D. Pawlak, W. Wojdowska, T. Janiak, T. Barcikowski, M. Żółtowska, I. Cieszykowska, J. L. Parus, I. Hajdu, G. Baranyai, V. Forgács, D. Szikra.

2013

 • Wyróżnienie dla dr hab. inż. Renata Mikołajczak na kongresie EU – Women Inventor and Innovator Network 2013, Sztokholm, Szwecja:
  – za dotychczasową działalność związaną z dziedziną innowacji i wynalazczości wpływającą na poprawę jakości życia.

2012

 • Srebrny medal przyznany przez The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation Brussels INNOVA 2012:
  – “ItraPol & LutaPol, prekursory 90Y i 177Lu do zastosowań w radioterapii onkologicznej”.
 • Srebrny medal przyznany przez Korea Women Inventors Association podczas  Korean International Women’s Invention Exposition, Seoul, Korea, w 2012 roku:
  – Invention of Method of production yttrium oxide microspheres.

2011

 • Nagroda specjalna przyznana przez Chorwacki Związek Wynalazców na XIV Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii  “ARCHIMEDES-2011”:
  – „Preparation of nanocomposites tungsten-zirconium, potencial material for radionuclide generators W-188/Re-188”.

2010

 • Dyplom przyznany przez  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 roku za projekt:
  – “Tc-99m -Tektrotyd – farmaceutyczny zestaw peptydowy do izotopowej diagnostyki onkologicznej”.
 • Statuetka oraz Dyplom za zajęcie III miejsca w konkursie PARP w kategorii „Innowacyjny projekt” przyznane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w 2010 roku za projekt:
  – „Uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji zestawów do obrazowania molekularnego” w ramach działania 4.4 POIG.
 • Wyróżnienie w V Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG przyznane przez Regionalne Centrum Innowacji Śląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach w 2010 roku:
  – Tc-99mTektrotyd – farmaceutyczny zestaw do izotopowej diagnostyki onkologicznej.
 • Dyplom dla Dariusza Pawlaka i wsp. za wyróżniony plakat prezentowany podczas XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, we Wrocławiu w 2010 roku:
  – plakat: Opracowanie zestawu do otrzymywania 177Lu-EDTMP do badań klinicznych fazy l/ll.

2009

 • Nagroda Światowej Organizacji Własności Intelektualnej dla najlepszego wynalazku opracowanego przez Kobietę Wynalazcę za:
  – „99mTc-Tektrotyd – Farmaceutyczny zestaw peptydowy do izotopowej diagnostyki onkologicznej”
  – oraz Złoty Medal przyznany na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik TARGI BRUSSELS INNOVA 2009, Brussels Expo (Heysel), Belgia w 2009 roku.
 • Certyfikat Innowacyjności 2009 przyznany przez  Sieć Naukową MSN koordynowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w 2009 roku
  – OR-POLATOM należy do 20-ki najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce.
 • Złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Brussels EUREKA llistopad 2009 za innowacyjny produkt:
  – „99mTc-Tektrotyd-peptide based pharmaceutical kit for isotope diagnostics in oncology”
 • EANM Eckert & Ziegler Abstract Award 2009 on Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Barcelona, Spain in 2009:
  – Comparison between clinical results of PRRT with 90Y-DOTATATE and 90Y/177Lu- DOTATATE.
 • II nagroda Nuclear Oncology Council Young Investigator Award on 56th American Society of Nuclear Medicine (SNM) Annual Meeting, in 2009, Toronto, Canada:
  – Clinical results of PRRT with 90Y-DOTATATE and 90Y/177Lu-DOTATATE – what is better for therapy?
 • I nagroda American Society of Nuclear Medicine (SNM) Molecular Imaging Young Investigator Award of Molecular Imaging Center of Excellence Society on SNM Annual Meeting, Toronto, Canada, in 2009:
  – Clinical results of PRRT with 90Y-DOTATATE and 90Y/177Lu- DOTATATE – what is better for therapy?
 • Praca nagrodzona na 6th Annual ENETS Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease; in Granada, Spain 2009:
  – Radio-guided surgery for the intraoperative detection of neuroendocrine tumors of the gastroenteropancreatic tract (GEP-NET).

2008

 • Laureat Konkursu Innowacja Roku 2008 przyznany przez Kapitułę Konkursu Innowacja Roku 2008 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ośrodka Przetwarzania Informacji, Centrum Innowacji FIRE wraz z Forum Biznesu za produkt:
  99mTc-Tektrotyd – farmaceutyczny zestaw peptydowy do izotopowej diagnostyki onkologicznej.
 • Laureat Konkursu Innowacja Roku 2008 organizowany przez Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ośrodka Przetwarzania Informacji i Centrum Innowacji FIRE za produkt:
  – „Generator Radionuklidowy 188W/188Re jako łatwo dostępne źródło 188Re w postaci roztworu nadrenianu sodu”.
 • Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia w 2008 roku, dla dr inż. Renaty Mikołajczak za cykl publikacji dotyczących przydatności diagnostycznej analogu somatostatyny 99mTc-EDDA/HYNIC-TOC we wczesnym rozpoznawaniu raka płuca – diagnostyce różnicowej pojedynczych cieni okrągłych w płucach.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008 rok za projekt:
  – „Generator radionuklidowy 188W/188Re jako łatwo dostępne źródło 188Re w postaci iniekcyjnego roztworu nadrenianu sodu”.
 • List gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008 rok za opracowanie projektu:
  – „Aplikatory oftalmiczne z monolitycznym rdzeniem aktywnym do brachyterapii nowotworowej gałki ocznej”.
 • Wyróżnienie w Konkursie Polski Produkt  Przyszłości 2008 w kategorii Wyrób Przyszłości, w Fazie Przedwdrożeniowej za projekt:
  – „99mTc-Tektrotyd – farmaceutyczny zestaw peptydowy do izotopowej diagnostyki onkologicznej”.
 • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 120 dla Laboratorium Wzorców Radioaktywności Ośrodka Radioizotopów POLATOM Instytutu Energii Atomowej, potwierdzający, że Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, w 2008 roku.

2007

 • Brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków,  Nowej Techniki i Produktów w Genewie w 2007 roku za:
  – „Ophthalmic applicators with monolithic active core for eye cancers brachytherapy”.
 • Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia, grudzień 2007 rok, dla Pani dr inż. Renaty Mikołajczak za cykl 8 publikacji dotyczących przydatności diagnostycznej znakowanego analogu somatostatyny 99mTc-EDDA/HYNIC-TOC we wczesnym rozpoznawaniu raka płuca – diagnostyce różnicowej pojedynczych cieni okrągłych.

2006

 • Nominacja do Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Poznańskich Innowacje-Technologie-Maszyny Polska w 2006 roku za:
  – „Generator radionuklidowy 188W/188Re”
  – Aplikatory oftalmiczne 106Ru/125I z monolitycznym rdzeniem aktywnym.
 • Złoty Medal w 105 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości w Paryżu, w 2006 roku „CONCOURS – LEPINE” za:
  – „Generator Radionuklidowy 188W/188Re”.
 • Dyplom Ministerstwa Edukacji i Nauki w 2006 roku za:
  – Projekt pod nazwą „Farmaceutyczny zestaw peptydowy do izotopowej diagnostyki onkologicznej”.

2005

 • Certyfikat Innowacyjności 2005, jako Laureat rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm w programie badawczym nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonym przez Polską Akademię Nauk.
 • Dyplom – Wyróżnienie w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości 2005” w kategorii Wyrób Przyszłości w Warszawie w 2005 roku za
  – „Aplikator oftalmiczny z monolitycznym rdzeniem aktywnym do brachyterapii nowotworów gałki ocznej”.
 • Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „INNOWACJE 2005”, w Gdańsku w 2005 roku, w kategorii Medycyna i Biotechnologia za
  – „Farmaceutyczny zestaw peptydowy do izotopowej diagnostyki onkologicznej”.

2004

 • II nagroda na IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz w 2004 roku za:
  – 2-letnie doświadczenia w diagnostyce obrazowej guzów neuroendokrynnych z zastosowaniem 99mTc-EDDA/HYNIC-TATE (Octreotate).
 • I nagroda za poster na: International Symposium on Nuclear Oncology, the IAEA’s, Porto Alegre, Brazil, w 2004 roku za:
  – Preliminary clinical evaluation of Somatostatin Receptors Scintigraphy (SRS) with 99mTc-EDDA/HYNIC TATAE in comparison to 111In- octreoscan and 131I-MIBG scans.

2003

 • Srebrny medal na 52 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych Nowych Technologii EUREKA 2003 za:
  – „Sposób wydzielania oczyszczania beznośnikowego itru-90 z roztworu strontu-90 metodą chromatografii ekstrakcyjnej”.
  Autorzy obydwu rozwiązań otrzymali również Dyplomy Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.
 • Statuetkę i tytuł „ Indywidualność rynku-Merkury 2003”, przyznawana przez kapitułę konkursu z wyboru czytelników „Rynków Zagranicznych”, w kategorii produkt i usługi za:
  – Aplikatory oftalmiczne służące do zachowawczego leczenia nowotworów wewnątrzgałkowych.
 • Dyplom Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w 2003 roku za:
  – „Sposób wydzielania i oczyszczania beznośnikowego itru-90 z roztworu strontu-90 metodą chromatografii ekstrakcyjnej”.

2002

 • Złoty medal z wyróżnieniem jury oraz prestiżową nagrodę, puchar Wicepremiera Belgii i Ministra Spraw Zagranicznych na 51. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych Nowych Technologii EUREKA 2002, w Brukseli za:
  – Nowatorskie rozwiązanie konstrukcji aplikatora oftalmicznego – „Bezziarnowy aplikator oftalmiczny jodu-125 do brachyterapii nowotworów gałki ocznej”.
 • Nagroda Gazela Biznesu 2002 oraz Gazela Biznesu 2003, przyznana przez dziennik „Puls Biznesu” potwierdzająca przynależność Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów POLATOM do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm oraz tytuł „Europejskiej Firmy Eksportowej 2003 r.”.
 • Specjalne wyróżnienie i tytuł Europejskiej Firmy 2002 za najbardziej zaawansowane technologicznie produkty w konkursie dla małych i średnich przedsiębiorstw, zorganizowanym pod honorowym patronatem minister ds. europejskich, prof. Danuty Hübner, przez redakcję Businessman Magazine i Raiffeisen Bank Polska S.A.