OR POLATOM oferuje następujące usługi:

1. Import wybranych produktów i sprzętu w tym:

import radiofarmaceutyków, zestawów do diagnostyki in vitro, materiałów radioaktywnych, odczynników biochemicznych i chemicznych, materiałów biologicznych oraz produktów zakwalifikowanych jako towary podwójnego przeznaczenia, import sprzętu pomiarowego i osłonnego, wyposażenia dla zakładów medycyny nuklearnej.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

2. Logistyka

Usługi spedycyjne, importowe i eksportowe, organizacja transportu lotniczego i drogowego materiałów promieniotwórczych, licencjonowany transport drogowy substancji promieniotwórczych i materiałów rozszczepialnych w każdej postaci (materiały niebezpieczne w klasie 7 wg Konwencji Europejskiej ADR) na terenie kraju.

Przewozy drogowe innych materiałów niebezpiecznych (z wyłączeniem klasy 1), a także przewozy drogowe poza granice RP wymagają wcześniejszych uzgodnień.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

3. Dotyczące aparatury izotopowej w tym:

 • konserwacja, naprawa, certyfikacja pojemników defektoskopów, przeładunek zamkniętych źródeł promieniotwórczych,
 • instalowania, przeglądów i napraw urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz innych urządzeń, których zastosowanie w przemyśle i medycynie związane jest z wykorzystaniem nuklidów promieniotwórczych.

Prowadzonych przez wyspecjalizowany Zespół Instalatora Aparatury Izotopowej.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

4. Pomiarowo – badawcze w tym:

 • badania kontroli jakości izotopowych produktów leczniczych, zestawów scyntygraficznych do znakowania 99mTc  oraz preparatów radiochemicznych,
 • oczyszczanie preparatów metodą HPLC i opracowań metod analitycznych,
 • usługi w zakresie analiz chromatograficznych, fizykochemicznych i badań mikrobiologicznych.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

5. Serwisowo – pomiarowe dotyczące radioizotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej

Laboratorium Wzorców Radioaktywności jako akredytowane laboratorium wzorcujące (numer akredytacji AP 120) oferuje usługi w zakresie:

 • wzorcowania mierników do pomiaru aktywności promieniotwórczej radionuklidów,
 • wzorcowania roztworów promieniotwórczych za pomocą bezwzględnych i względnych metod pomiarowych,
 • wzorcowania źródeł promieniotwórczych pojedynczego radionuklidu do kontroli spektrometrów γ,
 • wzorcowania źródeł promieniotwórczych do kontroli mierników aktywności,
 • wzorcowania promieniotwórczych źródeł powierzchniowych do kontroli mierników skażeń powierzchni,
 • wzorcowania roztworów i źródeł stałych multigamma,
 • rekalibracja źródeł i roztworów wzorcowych.

Poza zakresem akredytacji LWR świadczy usługi:

 • analizy składu radioizotopowego oraz określenia aktywności α-, β- i γ-emiterów w dostarczonych materiałach,
 • pomiaru mocy dawki od aplikatorów oftalmicznych.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta,

Laboratorium Wzorców Radioaktywności

6. Usługi aktywacyjne

napromienianie materiałów tarczowych w reaktorze Maria.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

7. Usługi badawcze w zakresie:

 • radiochemii (niestandardowe znakowanie peptydów, białek, przeciwciał, nanocząstek),
 •  przygotowywania radiofarmaceutyków w warunkach aseptycznych,
 • farmacji (opracowania metod wytwarzania substancji czynnej, opracowywanie metod kontroli jakości, analityka chemiczna, badania na liniach komórkowych),
 • wytwarzania źródeł radioizotopowych, hermetyzacji i badań klasyfikacyjnych zamkniętych źródeł promieniotwórczych,
 • badań in vivo znakowanych preparatów na modelach zwierzęcych myszy i szczurów (obrazowanie optyczne: fluorescencja, bioluminescencja, efekt Czerenkowa; badania biodystrybucji narządowej i farmakokinetyki, określenie MTD).

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta