OR POLATOM oferuje następujące usługi:

1. Import wybranych produktów i sprzętu w tym:

   • import radiofarmaceutyków, zestawów do diagnostyki in vitro, materiałów radioaktywnych, odczynników biochemicznych i chemicznych, materiałów biologicznych oraz produktów zakwalifikowanych jako towary podwójnego przeznaczenia,
   • import sprzętu pomiarowego i osłonnego, wyposażenia dla zakładów medycyny nuklearnej.

2. Logistyka

   • usługi spedycyjne, importowe i eksportowe, organizacja transportu lotniczego i drogowego materiałów promieniotwórczych,
   • licencjonowany transport drogowy substancji promieniotwórczych i materiałów rozszczepialnych w każdej postaci (materiały niebezpieczne w klasie 7 wg Konwencji Europejskiej ADR) na terenie kraju.

Przewozy drogowe innych materiałów niebezpiecznych (z wyłączeniem klasy 1), a także przewozy drogowe poza granice RP wymagają wcześniejszych uzgodnień.

3. Dotyczące aparatury izotopowej w tym:

   • konserwacja, naprawa, certyfikacja pojemników defektoskopów, przeładunek zamkniętych źródeł promieniotwórczych,
   • instalowania, przeglądów i napraw urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz innych urządzeń, których zastosowanie w przemyśle i medycynie związane jest z wykorzystaniem nuklidów promieniotwórczych,

prowadzone przez wyspecjalizowany Zespół Instalatora Aparatury Izotopowej.

4. Pomiarowo-badawcze w tym:

   • badania kontroli jakości izotopowych produktów leczniczych, zestawów scyntygraficznych do znakowania 99mTc  oraz preparatów radiochemicznych,
   • oczyszczanie preparatów metodą HPLC i opracowań metod analitycznych,
   • usługi w zakresie analiz chromatograficznych, fizykochemicznych i badań mikrobiologicznych.

5. Serwisowo-pomiarowe dotyczące radioizotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej

Laboratorium Wzorców Radioaktywności jako akredytowane laboratorium wzorcujące (numer akredytacji AP 120) oferuje usługi w zakresie:

    • wzorcowania mierników do pomiaru aktywności promieniotwórczej radionuklidów,
    • pomiary roztworów promieniotwórczych za pomocą bezwzględnych i względnych metod pomiarowych,
    • pomiary źródeł promieniotwórczych pojedynczego radionuklidu do kontroli spektrometrów γ,
    • pomiary źródeł promieniotwórczych do kontroli mierników aktywności,
    • pomiary promieniotwórczych źródeł powierzchniowych do kontroli mierników skażeń powierzchni,
    • pomiary roztworów i źródeł stałych multigamma,
    • rekalibracja źródeł i roztworów wzorcowych.

Poza zakresem akredytacji LWR świadczy usługi:

    • analizy składu radioizotopowego oraz określenia aktywności α-, β- i γ-emiterów w dostarczonych materiałach,
    • pomiaru mocy dawki od aplikatorów oftalmicznych.

6. Usługi aktywacyjne

   • napromienianie materiałów tarczowych w reaktorze MARIA.

7. Usługi badawcze w zakresie:

   • radiochemii (niestandardowe znakowanie peptydów, białek, przeciwciał, nanocząstek),
   • przygotowywania radiofarmaceutyków w warunkach aseptycznych,
   • farmacji (opracowania metod wytwarzania substancji czynnej, opracowywanie metod kontroli jakości, analityka chemiczna, badania na liniach komórkowych),
   • wytwarzania źródeł radioizotopowych, hermetyzacji i badań klasyfikacyjnych zamkniętych źródeł promieniotwórczych,
   • badań in vivo znakowanych preparatów na modelach zwierzęcych myszy i szczurów (obrazowanie optyczne: fluorescencja, bioluminescencja, efekt Czerenkowa; badania biodystrybucji narządowej i farmakokinetyki, określenie MTD).

Kontakt:

Biuro obsługi klienta

 • 22 718 0815
 • 22 779 7381