OR POLATOM oferuje następujące usługi:

1. Import wybranych produktów i sprzętu w tym:

import radiofarmaceutyków, zestawów do diagnostyki in vitro, materiałów radioaktywnych, odczynników biochemicznych i chemicznych, materiałów biologicznych oraz produktów zakwalifikowanych jako towary podwójnego przeznaczenia, import sprzętu pomiarowego i osłonnego, wyposażenia dla zakładów medycyny nuklearnej.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

2. Spedycja :

Usługi spedycyjne, importowe i eksportowe, organizacja transportu lotniczego i drogowego materiałów promieniotwórczych specjalistyczny, licencjonowany transport drogowy substancji promieniotwórczych i materiałów rozszczepialnych w każdej postaci (materiały niebezpieczne w klasie 7 wg Konwencji Europejskiej ADR) na terenie kraju;

Przewozy drogowe innych materiałów niebezpiecznych (z wyłączeniem klasy 1), a także przewozy drogowe poza granice RP wymagają wcześniejszych uzgodnień lub zawarcie odrębnej umowy.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

3. dotyczące aparatury izotopowej w tym:

konserwacja, naprawa, certyfikacja pojemników defektoskopów, przeładunek zamkniętych źródeł promieniotwórczych,

usługi aktywacyjne – napromienianie materiałów tarczowych.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

instalowania, przeglądów i napraw urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz innych urządzeń, których zastosowanie w przemyśle i medycynie związane jest z wykorzystaniem nuklidów promieniotwórczych.

Prowadzonych przez wyspecjalizowany Zespół Instalatora Aparatury Izotopowej

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

4. Pomiarowo – badawcze dotyczące:

badań kontroli jakości izotopowych preparatów medycznych, zestawów do znakowania technetem-99m oraz preparatów radiochemicznych,

pośrednictwa: w zakresie znakowania materiałów biologicznych i związków organicznych,

oczyszczania preparatów metodą HPLC i opracowań metod analitycznych.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta

5. Serwisowo – pomiarowych dotyczących radioizotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej:

Laboratorium Wzorców Radioaktywności jako akredytowane laboratorium wzorcujące (numer akredytacji AP 120) oferuje usługi w zakresie:

  • wzorcowania mierników do pomiaru aktywności promieniotwórczej radionuklidów,
  • wzorcowania roztworów promieniotwórczych za pomocą bezwzględnych i względnych metod pomiarowych,
  • wzorcowania źródeł promieniotwórczych pojedynczego radionuklidu do kontroli spektrometrów γ,
  • wzorcowania źródeł promieniotwórczych do kontroli mierników aktywności,
  • wzorcowania promieniotwórczych źródeł powierzchniowych do kontroli mierników skażeń powierzchni,
  • wzorcowania roztworów i źródeł stałych multigamma.

Poza zakresem akredytacji LWR świadczy usługi:

  • analizy składu radioizotopowego oraz określenia aktywności α-, β- i γ-emiterów w dostarczonych materiałach,
  • pomiaru mocy dawki od aplikatorów oftalmicznych.

KONTAKT: Biuro Obsługi Klienta,

Laboratorium Wzorców Radioaktywności

6. Usługi badawcze

OR – POLATOM oferuje współpracę badawczą w obszarze radiochemii, (niestandardowe znakowanie peptydów, białek, przeciwciał, mikrosfer), farmacji (opracowania metod wytwarzania substancji czynnej, opracowywanie metod kontroli jakości, analityka chemiczna, badania na liniach komórkowych, badania na zwierzętach), wytwarzania źródeł