AlphaMet - Metrologia dla nowych ukierunkowanych terapii alfa

Ukierunkowana terapia alfa (TAT) jest szybko rozwijającą się metodą leczenia nowotworów, w ramach której radiofarmaceutyki emitujące cząstki alfa są selektywnie wykorzystywane do napromieniania nowotworów, przy minimalizacji napromieniania zdrowych tkanek. Obecnie tylko 223RaCl2 został zatwierdzony do stosowania w terapii TAT. Sukces jego zastosowania zaowocował bezprecedensowym poziomem zainteresowania i inwestowania w inne α-emitery możliwe do zastosowania w terapii TAT do leczenia różnych nowotworów.

Cząstki α, charakteryzujące się krótkim zasięgiem penetracji i wysokim liniowym przenoszeniem energii, mogą powodować więcej uszkodzeń DNA niż cząstki β. Terapia TAT w badaniach klinicznych wykazuje obiecującą skuteczność i zwiększoną przeżywalność nawet u pacjentów, którzy nie reagują na analogi emitujące beta.

Jednakże istnieje kilka niespełnionych i specyficznych wyzwań związanych z pomiarami takich jak: brak zwalidowanych pierwotnych (wtórnych) wzorców aktywności, zależny od czasu wzrost ilości pochodnych rozpadu, niski poziom dostarczanej aktywności oraz słaba ocena jej wielkości i pochłoniętych dawek in vivo. Stanowią one barierę uniemożliwiającą bezpieczne i zoptymalizowane wdrażanie nowych ukierunkowanych terapii alfa.

Najlepsze podejście do dostarczania TAT jest nadal przedmiotem dyskusji i nie są dostępne przewodniki dobrej praktyki. Stosowane leczenie nie jest oparte na dozymetrii. Dokładność, odtwarzalność i niepewności w dostarczaniu TAT są obecnie nieznane, a niedawny raport ICRU 96 podkreśla potrzebę zajęcia się brakiem spójności i standaryzacji/harmonizacji.

Realizowany projekt AlphaMet, który skupia ekspertów z krajowych instytutów metrologicznych, szpitali, środowisk akademickich i przemysłu, zapewni metrologię niezbędną do uzyskania pełnej spójności terapii TAT przed jej powszechnym rutynowym przyjęciem.

Laboratorium Wzorców Radioaktywności w NCBJ OR POLATOM jest zaangażowane w realizację zadania 1.1 w pakiecie WP1. Zadanie dotyczy opracowania nowych pierwotnych wzorców aktywności i poprawy dokładności danych jądrowych (emisje α i γ, półokresy rozpadu) α-emiterów do obrazowania i dozymetrii. Zadanie ma na celu standaryzację 225Ac w celu poprawy spójności metrologicznej w badaniach przedklinicznych i klinicznych. Pomiędzy NMI/DI uczestniczącymi w projekcie zostanie zorganizowane wzajemne porównanie pomiarów aktywności 225Ac. Wzorce aktywności zostaną dostarczone do ośrodków przedklinicznych i szpitali zaangażowanych w realizację projektu. Wykonane zostaną także nowe pomiary danych jądrowych w celu udoskonalenia obliczeń dozymetrycznych.

Termin realizacji projektu:

2023.09.01 – 2026.08.31
22%

Źródło dofinansowania:

EURAMET e.V.

Kwota dofinansowania:

1 887 356,25 EUR

Dotacja dla OR POLATOM (NCBJ):

100 000 EUR

Uczestnicy:

Projekt realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą następujące jednostki:

 • CMI (Cesky Metrologicky Institut) Czechy

 • CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) Francja

 • CIEMAT (Centro deinvestigaciones energeticas medioambientales y tecnologicas) Hiszpania

 • ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) Włochy

 • NCBJ (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) Polska

 • SCK CEN (Studiecentrum vor Kerneenergie / Centre d’Etude do l’Energie Nucléaire) Belgia

 • BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) Niemcy

 • KU Leuven (Katholieke Universität München) Belgia

 • KUM (Klinikum der Universität München) Niemcy

 • OSA (Servicio Vasco de Salud Osakidetza) Hiszpania

 • UGOT (Göteborgs Universitet) Szwecja

 • UKW (Universitätsklinikum Würzburg – Klinikum der bayerischen Julius – Maximilians – Universität) Niemcy

 • ARRONAX (Groupement Internet Public ARRONAX) Francja

 • BB (Asociación Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia) Hiszpania

 • CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) Szwajcaria

 • NPL (NPL Management Limited) Wielka Brytania

 • RSFT (Royal Surrey County Hospital NHS Foundation Trust) Wielka Brytania

Kierownik projektu OR POLATOM:

dr hab. Ryszard Broda