CERAD - Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie

Projekt dotyczy stworzenia Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD – strategicznej infrastruktury badawczej wpisanej na listę Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Planowana infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno niegospodarczo jak i gospodarczo.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum na czele z Wnioskodawcą – Narodowym Centrum Badań Jądrowych (dalej NCBJ) – Liderem Konsorcjum i jedynym beneficjentem pomocy oraz konsorcjantami – Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Celem Projektu jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej w obszarze poszukiwania nowych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii, opartych na aktywnych biologicznie ligandach działających na poziomie komórkowym i molekularnym. Połączenie technik izotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwi wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrożenie odpowiednich procedur terapeutycznych. Realizowany Projekt stanowi zatem odpowiedź na ogólnoświatowe trendy społeczno-demograficzne i wyzwania związane opracowywaniem skutecznych metod diagnostyki i terapii nowotworów.

 

Realizacja Projektu wymaga zakupu i budowy środków trwałych a także wykorzystania aktualnie posiadanych elementów infrastrukturalnych. Elementy infrastruktury CERAD przewidziane do zakupu i budowy w ramach Projektu to:

   • budowa trójkondygnacyjnego budynku CERAD,
   • cyklotron o energii cząstek do 30 MeV,
   • laboratoria z wyposażeniem.
logo_maria
logocis
Polatom-kwadrat

Pozostałymi elementami proponowanej infrastruktury CERAD, są:

   • reaktor jądrowy MARIA,
   • Centrum Informatyczne Świerk,
   • Laboratorium Badań Przedklinicznych oraz wyposażenie Działu Badawczego OR POLATOM.

Elementy te są własnością NCBJ. 

Reszta infrastruktury zostanie wniesiona przez konsorcjantów jako wkłady rzeczowe.

Termin realizacji projektu:

2017.08.01 – 2024.12.31
90%

Źródło dofinansowania:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego, Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Dotacja dla OR POLATOM (NCBJ):

200 295 197,38 zł
z czego około 89 344 929,63 zł będzie stanowiło dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Rola OR POLATOM (NCBJ) w projekcie:

Lider i jedyny beneficjent

Kierownik projektu:

prof. dr hab. inż. Renata Mikołajczak