CERAD - Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie

Projekt dotyczy stworzenia Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD” – strategicznej infrastruktury badawczej wpisanej na listę Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Planowana infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno niegospodarczo jak i gospodarczo.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum na czele z Wnioskodawcą – Narodowym Centrum Badań Jądrowych (dalej NCBJ) – Liderem Konsorcjum i jedynym beneficjentem pomocy oraz konsorcjantami – Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Celem Projektu jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej w obszarze poszukiwania nowych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii, opartych na aktywnych biologicznie ligandach działających na poziomie komórkowym i molekularnym. Połączenie technik izotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwi wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrożenie odpowiednich procedur terapeutycznych. Realizowany Projekt stanowi zatem odpowiedź na ogólnoświatowe trendy społeczno-demograficzne i wyzwania związane opracowywaniem skutecznych metod diagnostyki i terapii nowotworów.

Realizacja Projektu wymaga zakupu i budowy środków trwałych a także wykorzystania aktualnie posiadanych elementów infrastrukturalnych. Elementy infrastruktury CERAD przewidziane do zakupu i budowy w ramach Projektu to:

    1. Budowa trójkondygnacyjnego budynku CERAD.
    2. Cyklotron o energii cząstek do 30 MeV.
    3. Laboratoria z wyposażeniem.

Pozostałymi elementami proponowanej infrastruktury CERAD, są: reaktor jądrowy MARIA, Centrum Informatyczne Świerk, Laboratorium Badań Przedklinicznych oraz wyposażenie Działu Badawczego POLATOM. Elementy te są własnością NCBJ. Reszta infrastruktury zostanie wniesiona przez konsorcjantów jako wkłady rzeczowe.

Termin realizacji projektu:

2017.08.01 – 2022.12.31
96%

Źródło dofinansowania:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego, Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Dotacja dla OR POLATOM (NCBJ):

147 800 000 zł
z czego około 73 000 000 zł będzie stanowiło dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Rola OR POLATOM (NCBJ) w projekcie:

Lider i jedyny beneficjent

Kierownik projektu:

prof. Renata Mikołajczak