EuroNanoMed 3 - Sonda do obrazowania choroby Alzheimera do stosowania w diagnostyce i leczeniu

Choroby neurodegeneracyjne (neurodegenerative disaeses, ND) spowodowane różnego rodzaju dysfunkcjami wpływającymi na pracę mózgu skutkują znaczącym obciążeniem zarówno dla dotkniętych jednostek jak i społeczeństwa. Szacuje się, że problem ten dotyka ok. 260 milionów obywateli w Europie. Wśród ND, najczęściej występuje choroba Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD). Szacuje się, że do roku 2040 na AD zachoruje 14 milionów Europejczyków, co pociągnie koszt około 140 miliardów EUR rocznie z tytułu opieki nad tymi chorymi. Schorzenie to charakteryzuje się patologicznym gromadzeniem w mózgu dwóch białek lub ich fragmentów: segmentu Aβ białka APP „amyloid protein precursor” oraz białka Tau. Tworzą one charakterystyczne zmiany w mózgu: (i) płytki amyloidowe poza neuronami, oraz (ii) sploty neurofibrylarne (neurofibrillary tangles, TNFs) wewnątrz neuronów. Dotychczas brak jest udokumentowanego i skutecznego sposobu leczenia AD.
Celem projektu I2PAD jest zbudowanie nowych sond ‘teranostycznych’, tj. takich które zintegrują w jednym leku zdolność do terapii oraz będą służyły jako radiofarmaceutyki do obrazowania molekularnego AD w technice PET (Pozytonowej Tomografii Emisyjnej). Sondy te będą zbudowane z peptydów spowalniających agregację Tau i ta część będzie odpowiedzialna za efekt terapeutyczny. Wiodące struktury peptydowe zostaną połączone z teranostycznymi radionuklidami (61/64/67Cu oraz 44/43/47Sc) do obrazowania molekularnego w technice PET oraz terapii, tak aby łącznie uzyskać znaczniki do wczesnej diagnostyki patologicznych zmian towarzyszących AD, przewidywania prognostycznego, a następnie jak najwcześniejszego włączenia odpowiedniej terapii (TRL 5).
UdN - logo
IFIN - logo

Termin realizacji projektu:

2022.04.01 – 2025.03.31
62%

Źródło dofinansowania:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – EuroNanoMed 3

Dotacja dla OR POLATOM (NCBJ):

843 718,72 PLN

Projekt międzynarodowy:

EuroNanoMed III JTC 2021 – „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Partnerzy konsorcjum międzynarodowego:

  • Inserm, Research Institute for Environmental and Occupational Health, France
  • Université de Nantes, France
  • Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies renouvelables (CEA), France
  • Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering, Romania
  • Charles University (Universita Karlova), Czech Republic
  • Centrum Wysokich Technologii w Świerku Hitec Świerk Sp. z o.o., Poland

Projekt krajowy realizuje NCBJ wraz z CENTRUM WYSOKICH TECHNOLOGII W ŚWIERKU “HITEC ŚWIERK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rola OR POLATOM (NCBJ) w projekcie:

Lider

Kierownik projektu:

prof. dr inż. Renata Mikołajczak

Oficjalna strona projektu: