OR POLATOM – koordynatorem europejskiego projektu SECURE

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów Polatom otrzymał finansowanie z Komisji Europejskiej (EC-Euratom) w ramach programu Horyzont Europa o wartości 3 630 425.50 EUR. NCBJ OR Polatom jest Koordynatorem Projektu.

1

Celem projektu SECURE jest zapewnienie dostępności izotopów promieniotwórczych do celów medycznych tak aby zapewnić trwałość ich dostaw zabezpieczających potrzeby lecznictwa w Europie. Projekt skupia się na poszukiwaniu rozwiązań w zakresie projektowania tarcz do napromieniania oraz metod wytwarzania izotopów medycznychobecnie stosowanych jak i nowych izotopów do terapii izotopowej i diagnostyki. Wytypowano szereg izotopów m.in. Cu-64, Ag-111, Tb-161, Lu-177, Re-188, Au-199, Pb-212 i Ac-225, które są niezbędne aby z powodzeniem wdrażane były procedury medycyny nuklearnej, jak również zidentyfikowano zagadnienia badawcze stanowiące główne przeszkody na drodze do zapewnienia ich dostępności w dalszych latach.

Główne cele projektu to:

  1. usunięcie krytycznych barier na drodze do wytwarzania wybranych emiterów promieniowania α i β, które obecnie ograniczają ich pełną dostępność,
  2. opracowanie wytycznych i zaleceń, które umożliwią badania w kierunku zidentyfikowania pełnego potencjału klinicznego jaki niesie ze sobą stosowanie promieniowania cząsteczkowego α i β w leczeniu oraz jego bezpieczne stosowanie,
  3. wykazanie, że możliwe jest zwiększenie skali jak i powtarzalności i systematyczności procesów wytwarzania izotopów do celów medycznych na podstawie zebranych doświadczeń.
800px-EPA_image_-_Alpha_particle
791px-EPA_image_-_Beta_particle